客語白話字聖經試讀版【前期文章索引】

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_03 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Lûng-á ke Ngìn

2014.04.13

7:31 Yâ-sû yu chhut-lòi Thai-ngì fu-khiun ke thi-fông, kîn-ko Sî-tun, tui Sṳ̍p-yip chón-to Kâ-li-li-fù.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_02 Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

2014.04.06

7:24 Yâ-sû chhiùng ke thi-fông lì-khôi, chhiu ngi̍p Thai-ngì-sàng fu-khiun ke thi-fông, Kì he̍t chhai yit-ke ngìn-kâ, mò oi pûn ngìn tî, m̀-ku yún-chhòng m̀-he̍t.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 chông_01 Chú-siên ke Chhòn-thúng

2014.03.30

7:1 Fap-li-soi-ngìn lâu kí-ke tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi kien Yâ-sû.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_06 Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

2014.03.23

6:53 Kì-teû ko-liáu fù, chhiu to Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_05 Yâ-sû Hàng Súi-mien

2014.03.16

6:45 Liá-ke sṳ yî-heu, Yâ-sû chhiu chhûi Kì-ke mùn-thù sông-sòn, siên ko-hi tui-mien ke Pak-soi-thai, tén Kì hêm chung-ngìn chón-hí.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_04 Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2014.03.09

6:30 Sṳ́-thù to-chón-lòi chhîn-chhiu Yâ-sû, chhiu chiông kì-teû yit-chhiet só hàng ke, chhiòn-phu po pûn Kì tî.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_03 Sṳ̂-sé Yok-hon Ko-sṳ̂n

2014.03.02

6:14 Hî-li̍t-vòng chhiu thâng-tó koân-he Yâ-sû yit-chhiet ke sṳ,yîn-vi Yâ-sû ke miàng-sâng chhòn-to tak só-chhai; chhiu yû ngìn kóng : “Hàng sé-lî ke Yok-hon fán-sâng, ku-só chhâi-khién kì lòi hàng liá-teû sṳ̀n-chiak.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_02 Yâ-sû Chhâi-khién Sṳ̍p-ngi-ke Ho̍k-sâng

2014.02.23

6:7 Yâ-sû hêm Kì sṳ̍p-ngi ke ( mùn-thù ) lòi, chhiu phai kì-teû lióng-sà lióng-sà khiung-ha chhut-hi; pûn kì-teû yû khièn-piang lòi kiuk sià-lìn;

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_01 Nâ-sat-le̍t-ngìn Khî-chhie̍t Yâ-sû

2014.02.16

6:1 Yâ-sû chhiùng ke thi-fông lì-khôi, lòi-to chhṳ-kâ ke kâ-hiông; Kiâ mùn-thù thèn-tén Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 chông_02 Ya̍p-lû ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

2014.02.09

5:21 Yâ-sû yu chhô-sòn to fù ke-phién, yû yit-thai-khiùn ngìn lòi chhîn-chhiu Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 chông_01 Yâ-sû Yî-hó Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2014.02.02

5:1 Kì-teû chhiu lòi to Kâ-li-li-fù tui-mien ke-phién, Kiet-lâ-sêm-ngìn ke thi-fông.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_06 Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

2014.01.26

4:35 Ke ngit lìm-am, Yâ-sû tui mùn-thù kóng : “Lòi hi fù ke-phién.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_05 Chúng-chṳ́ Chóng-thai ke Pí-yi

2014.01.19

4:26 Yâ-sû yu kóng: “Song-chú ke koet chhiong yit-ke ngìn ve-chúng chhai thi-song.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_04 Teú-tái-hâ ke Tên

2014.01.12

4:21 Yâ-sû yu tui kì-teû kóng : “Yû má-ngìn tiám-tên , nâ-lòi piong chhai teû-tái-hâ, ya-he mìn-chhòng-hâ, chhièn m̀-he oi piong chhai tên-thòi-táng mâ?

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_03 Kié-sṳt Ve-chúng ke Pí-yi

2014.01.05

4:13 Ya-sû tui kì-teû kóng : “Liá-ke pí-yi ngì-teû he m̀ mìn-pha̍k mâ? Án-ngiòng ngióng-pân voi mìn-pha̍k yit-chhiet ke pí-yi nò?

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_02 Pí-yi ke Muk-tit

2013.12.29

4:10 Yâ-sû tân-chhiang yit-sà ke sṳ̀-heu, thèn Kì ke ngìn lâu sṳ̍p-ngi mùn-thù mun Kì liá-teû pí-yi ke yi-sṳ.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_01 Ve-chúng ke Pí-yi

2013.12.22

4:1 Yâ-sû yu chhai Kâ-li-li fù-sùn kau-hiun ngìn; yû yit thai-khiùn-ngìn chhṳ-si̍p, sióng-oi chhîn-chhiu Kì, ku-só Yâ-sû sông-sòn hi chhô-tén. Sòn thìn chhai fù-chûng, chung-ngìn chhiòn-phu khî chhai fù ke sùn-theù.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_05 Yâ-sû ke Mû-chhîn lâu Hiûng-thi

2013.12.15

3:31 Yâ-sû ke â-mê lâu Kì-ke ló-thâi lòi, khî chhai ngoi-poi, chhiu ham ngìn hàng chhièn hi hêm Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_04 Yâ-sû lâu Phe̍t-sî-puk

2013.12.08

3:20 Yâ-sû ngi̍p hi vuk-tú; yu yû yit-thai-khiùn ngìn lòi chhi-si̍p, hoi kì-teû oi sṳ̍t-fan ke sṳ̀-kiên ya mò.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_03 Yâ-sû Kién-sién Sṳ̍p-ngi-ke Sṳ́-thù

2013.12.01

3:13 Yâ-sû sông hi sân-táng, seu-si̍p Kì chhṳ-kâ só oi ke ngìn lòi thèn Kì, kì-teû chhiu hi to Kì mien-chhièn.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_02 Fù-piên ke Yit Thai-khiùn Ngìn

2013.11.24

3:7 Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù chhiu lì-khôi ke-vi hi-to Kâ-li-li-fù ke-phién hi, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén kì-teû, liá-teû ngìn he tui Kâ-li-li,Yù-thai,

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_01 Yî-hó Sú Khiò-thet ke Ngìn

2013.11.17

3:1 Yâ-sû yu ngi̍p fi-thòng; ke-vi yû yit-ke ngìn, yit-kî sú khiò-thet.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_04 Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

2013.11.10

2:23 Yâ-sû chhai Ôn-sit-ngit chhiùng ma̍k-thièn kîn-ko; Kià mùn-thù ya thùng Kì khiung-ha hàng, chhiu yit-phién hàng yit-phién lo̍t ma̍k-chhon.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_03 Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

2013.11.03

2:18 Sṳ̂-sé Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn tông chhai ke-vi kim-sṳ̍t; kì-teû lòi mun Yâ-sû kóng : “Sṳ̂-se2Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn kim-sṳ̍t, Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t, he ngióng-pân nò?”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_02 Yâ-sû Fû-seu Li-vi

2013.10.27

2:13 Yâ-sû yu to-chón Kâ-li-li fù-piên; chung-ngìn lòi chhîn-chhiu Kì, Yâ-sû chhiu kau-hiun kì-teû.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 chông_01 Yâ-sû Yî-hó Thân-fûng ke Phiang-ngìn

2013.10.20

2:1 Kí ngit heu, Yâ-sû yu ngi̍p Kâ-pak-nùng-sàng, thai-kâ thâng-kóng Kì chhai vuk-hâ ke seû-sit,

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_07 Yâ-sû Yî-hó Mà-fùng Phiang-ngìn

2013.10.13

1:40 Yû yit-ke mà-fùng phiang-ngìn lòi khiù Kì, khúi-lo̍k-hi tui Kì kóng : “Ngì he hén, chhiu sṳ́ ngài chhiang-li.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_06 Chhai Kâ-li-li Chhòn-tho

2013.10.06

1:35 Thièn màng kông, thi-ngi-ngit tá-chó, Yâ-sû chhiu hong-chhòng, chhut-hi to khóng-yâ, chhai ke khì-tó.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_05 Ya-sû Yî-hó Chhin Tô Phiang-ngìn

2013.09.29

1:29 Kì-teû yit chhut-hi fi-thòng, chhiu thùng Ngâ-kok lâu Yok-hon, ngi̍p Sî-mùn lâu Ôn-tet-lie̍t ke vuk-kâ.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_04 Yit-ke Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2013.09.22

1:21 Kì-teû ngi̍p Kâ-pak-nùng; Yâ-sû chit-sṳ̀ chhai Ôn-sit-ngit ngi̍p fi-thòng lòi kâu ngìn.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_03 Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

2013.09.15

1:14 Yok-hon pûn-ngìn chhut-mai yî-heu. Yâ-sû lòi-to Kâ-li-li, siên-chhòn Song-chú ke fuk-yîm.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_02 Yâ-sû Liâng Sé-kî lâu Su Sṳ-tham

2013.09.01

1:9 Chhai mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû chhiùng Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi, Kì chhai Yok-tan-hò su Yok-hon ke sé-lî.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_01 Sṳ̂-sé Yok-hon ke Chhòn-tho

2013.08.25

1:1 Song-chú ke Lai-é, Yâ-sû Kî-tuk ke fuk-yîm he án-ngiòng khôi-sṳ́ ke.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 chông_03 Yâ-sû Chhâi-phai Ho̍k-sâng

2013.07.07

28:16 Chúng-he sṳ̍p-yit-ke mùn-thù, chhiu-hi Kâ-li-li, to Yâ-sû só lâu kì-teû fûn-fu ke sân-táng.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 chông_02 Vi-pîn ke Po-ko

2013.06.30

28:11 Fu-ngìn-kâ hi ke sṳ̀-chiet, khon-â! Yû-teû chóng fùn-mu ke pîn-é ngi̍p sàng-tú, chiông liá-ke sṳ-chhìn chhiòn-phu po pûn chi-sṳ̂-chóng tî.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 chông_01 Yâ-sû Fu̍k-fa̍t

2013.06.23

28:1 Ôn-sit-ngit ko-hi, lî-pai-ngit thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu phe̍t-ke Mâ-li-â hi khon Kì-ke mu-thi.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_09 Chóng Fùn-mu ke Vi-pîn

2013.06.16

27:62 To thi-ngi-ngit, chhiu-he lî-pai-liuk ke cheû-sṳ̀n, chung chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn khiung-ha hi kien Pí-lâ-tô,

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_08 Yâ-sû ke Ôn-chong

2013.06.09

27:57 Lìm-àm-é ke sṳ̀, yû yit-ke yû-chhièn-ngìn miàng ôn-cho Yok-sit, chhiùng Â-li-mâ-thai lòi, kì ya-he Yâ-sû ke mùn-thù.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_07 Yâ-sû ke Sí

2013.06.02

27:45 Tông-chu ke sṳ̀, thiên-vû thi-am, thai-yok yû sâm-tiám-chûng kiú.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_06 Yâ-sû Pûn ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

2013.05.26

27:32 Kì-teû chhut-lòi ke sṳ̀, chhiu chhìm-tó yit-ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, chhiu khiòng-pet liá-sà hi pà Yâ-sû ke sṳ̍p-sṳ-ka.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_05 Pîn-é Hi-nung Yâ-sû

2013.05.19

27:27 Ke-sṳ̀, chúng-tuk ke pîn-é tai Yâ-sû ngi̍p chúng-tuk-fú, chhiòn-chhui si̍p-ha̍p chhai Kì chû-vì.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_04 Pûn ngìn Phan Sí-hìn

2013.05.12

27:15 Tak-ngièn Yì-ye̍t-chiet, chúng-tuk voi cheu koan-li vi thai-chung piong yit-ke kì-teû só-oi ke siù-fam.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_03 Chhai Pí-lâ-tô Mien-chhièn Su Sṳ́m-phan

2013.05.05

27:11 Yâ-sû khî chhai chúng-tuk mien-chhièn, chúng-tuk mun Kì kóng : “Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?” Yâ-sû tui kì kóng : “Liá-he ngì kóng ke.”

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_02 Yù-thai ke Sí

2013.04.28

27:3 Ke-sṳ̀ chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai, yit-ha khon-tó Kì su thin-chhui lé, chhiu heu-fí, chiông sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn nâ chón-hi vàn chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló,

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_01 Kié-sung Yâ-sû Pûn Pí-lâ-tô

2013.04.21

27:1 To thiên-kông ke sṳ̀, chung chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló, chhâm-siòng oi ngióng-pân lòi hoi Yâ-sû, lòi sat sí Kì;

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_10 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

2013.04.14

26:69 Pí-tet chhai ngoi-poi ke thìn-yen-tú chhô; yû yit-ke sṳ́-ńg lòi mun kì, kóng : “Ngì ya-he lâu Kâ-li-li ke Yâ-sû khiung-ha ke.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_09 Chhai Ngi-fi Su Sṳ́m-phan

2013.04.07

26:57 Chok Yâ-sû ke ngìn tai Kì hi thai chi-sṳ̂-chóng Kâi-â-fap ke-vi, ke-teû Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chóng-ló yí-kîn chhi-si̍p chhai ke-vi.

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_08 Yâ-sû Pûn ngìn Chok-hi

2013.03.31

26:47 Yâ-sû chhai ke kóng-fa ke sṳ̀-heu, khon-â! Sṳ̍p-ngi mùn-thù tông-chûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit-thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é,kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-teû he chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló phai-lòi ke.

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_07 Chhai Khet-sî-mâ-nì-yèn Khì-tó

2013.03.24

26:36 Ke-sṳ̀, Yâ-sû lâu mùn-thù lòi-to yit-ke thi-fông, hêm-cho Khet-sî-mâ-nî; chhiu lâu Kì-ke mùn-thù kóng : “Ngì-teû chhai liá chhô, tén Ngài hi ke khì-tó.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_06 Yi-ngièn Pí-tet M̀ Ngin Kì

2013.03.17

26:31 Ke-sṳ̀, Yâ-sû lâu kì-teû kóng : “Kîm-am-pû, ngì-teû chhiòn-phu voi vi-chho̍k Ngài lòi lì-khôi Ngài; yîn-vi Sṳn-kîn yû ki-chai kóng : ‘Ngài oi kûng-kit mu̍k-ngìn, yòng-khiùn chhiu fûn-san-thet.’

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_05 Chú ke Vân-chhôn

2013.03.10

26:26 Kì-teû chhai sṳ̍t-fan ke sṳ̀-heu, Yâ-sû nâ hí piáng-è, siên kám-chhia Song-chú, pak-khôi piáng-è; pûn pûn Chung-mùn-thù, kóng : “Nâ lòi sṳ̍t; liá-ke he Ngài-ke sṳ̂n-thí.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_04

2013.03.03

26:17 Chhai Vù-kau-chiet ke theù-ngit, mùn-thù lòi chhîn-chhiu Yâ-sû, kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_03 Yù-thai Chhut-mai Yâ-sû

2013.02.24

26:14 Chhai ke sṳ̀-heu, sṳ̍p-ngi ke mùn-thù tông-chûng yû yit-ke Kâ-lio̍k-ngìn, ham-cho Yù-thai, hi kien chi-sṳ̂-chóng,

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_02 Fu-ngìn Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

2013.02.17

26:6 Yâ-sû chhai Pak-thai-nì pot mà-fûng ke Sî-mùn vuk-hâ;

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_01Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-meù

2013.02.10

26:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa yî-heu, Kì chhiu tui Kì-ke mùn-thù kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 25 chông_03 Chui-heu ke Sṳ́m-phan

2013.02.03

25:31 “Tong Ngìn-chṳ́ chhai Kì-ke yùng-kông lâu chung-sṳ́-chá thùng Kì khiung-ha ke sṳ̀-heu, Kì oi chhô chhai yùng-kông ke pó-chho-táng.

Má-thai Fuk-yîm thi 25 chông_02 Sâm-ke Phu̍k-ngìn ke Pí-yi

2013.01.27

25:14 “Yîn-vi Thiên-koet yu khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke ngìn oi chhut-hi lî-hàng, hêm kì chhṳ-kâ ke phu̍k-ngìn lòi, chiông kì só-yû ke sán-ngia̍p kâu pûn kì-teû.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_06 Ke-chhoi-chṳ́ ke Pí-yi

2013.01.26

4:30 Yâ-sû kóng: “Ngài-teû oi chiông Song-chú ke koet lòi pí-yi chhiong mak-ke?

Má-thai Fuk-yîm thi 25 chông_01Sṳ̍p-ke Se-â-moi-é ke Pí-yi

2013.01.20

25:1 Ke-sṳ̀, Thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû sṳ̍p-ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên chhut-hi ngiàng-chiap sîn-lòng.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_07 Chûng-sîm lâu Mò Chûng-sîm ke Phu̍k-ngìn

2013.01.13

24:45 “Án-ngiòng, má-ngìn he phu̍k-ngìn tông-chûng chûng-sîm yu chîn-mìn ke nò ? Chú-ngìn chṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì chhiu cheu sṳ̀-heu lòi fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_06 Oi Kín-siáng

2013.01.06

24:36 “Chúng-he kóng-hí ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî, thiên-táng ke sṳ́-chá ya m̀-tî, Ngìn-chṳ́ ya m̀-tî, chṳ́-yû Â-pâ tî thin-thin.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_05 Vù-fâ-kó-su ke Kau-hiun

2012.12.30

24:32 “Liá-ha, ngì-teû oi tui vù-fâ-kó-su lòi ho̍k kì-ke pí-yi. Tông su-kî chón-chhiâng, sâng-chhut sîn-ya̍p ke sṳ̀, ngì-teû chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_04 Ngìn-chṳ́ ke Chai-lìm

2012.12.23

24:29 “Liá-teû châi-nan ke ngit-è chṳ̂-heu, ngit-theù chit-sṳ̀ voi pien vû, ngie̍t-kông ya m̀-voi chai kông, sên-é voi chhiùng thiên-táng tiet-hâ-lòi,thai-khûng ke ne-thúng ya-voi yeù-thung.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_03 Thai Châi-nan

2012.12.16

24:15 “Ngì-teû khon-tó siên-tî Tan-yî-lî só kóng ke-teû ‘Fí-me̍t-sin tet-ngìn-nâu ke tûng-sî’, khî chhai sṳ̀n-sṳn ke só-chhai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn chhiu-oi mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ),

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_02 Châi-nan lâu Pet-hoi

2012.12.09

24:3 Yâ-sû chhô chhai Kám-lám-sân-táng, mùn-thù am-chûng lòi mun Kì kóng : “ Chhiáng lâu ngài-teû kóng, kí-sṳ̀ voi yû liá-teû sṳ? Ngì chai-lìm lâu sṳ-kie ke kiet-mî, yû mak-ke seu-theù nò?”

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_01Yi-ngièn Sṳn-thien ke Fí-me̍t

2012.12.02

24:1 Yâ-sû tui Sṳn-thien chhut-lòi, Kì-ke mùn-thù hàng-chhièn-lòi chṳ́-tén Sṳn-thien ke kien-chuk ham Kì khon.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_04 Vi-chho̍k Yâ-lu-sat-lâng Keu

2012.11.25

23:37 “Yâ-lu-sat-lâng â ! Yâ-lu-sat-lâng â ! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-theù te̍p-sí fung chhâi-phai lòi Ngì liá-vi ke sṳ́-chá ! Ngài oi ngióng-pân tô-pái pó-fu Ngì-ke chṳ́-ńg, chhiong kê-mà chhi-si̍p kì-ke kê-chṳ́ chhai yi̍t-kap-hâ yit-yong; chúng-he ngì-teû mò-oi.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_03 Yi-ngièn Kì-teû Voi Tù-tó ke Hìn-fa̍t

2012.11.18

23:29 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû chhùng-kien siên-tî ke fùn-mu, chṳ́n-lî ngi-ngìn ke pî-sa̍k,

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_02 Chit-phi Ká-hó ke Ngìn

2012.11.11

23:13 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû chhai ngìn ke mien-chhièn chiông Thiên-koet ke mùn koân-hí-lòi, yîn-vi ngì-teû chhṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya m̀ oi pûn ke-teû sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_01 Chit-phi Kîn-ho̍k Kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn

2012.11.04

23:1 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui chung-ngìn lâu Kì-ke mùn-thù kóng,

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_05 Yû-koân Kî-tuk ke Mun-thì

2012.10.28

22:41 Fap-li-soi-ngìn chhi-si̍p ke sṳ̀-heu, Yâ-sû mun kì-teû kóng:

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_04 Chui-thai ke Kie-min

2012.10.21

22:34 Fap-li-soi-ngìn yit-ha thâng-tó Yâ-sû chiông Sat-tú-kâi-ngìn tù-to tiâm-tiâm, kì-teû chhiu chhi-si̍p khiung-ha.

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_03 Fu̍k-fa̍t ke Mun-thì

2012.10.14

22:23 Chhai ke-ngit, yû Sat-tú-kâi-ngìn, kì-teû m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ; lòi kien Yâ-sû, mun Kì kóng:

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_02 Na̍p-soi ke Mun-thì

2012.10.07

22:15 Ke-sṳ̀ Fap-li-soi-ngìn chhut-hi chhâm-siòng oi ngióng-pân chhiùng Kì-ke fa lòi chhìm-tó pá-piang, yèn-heu hoi Kì.

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_01 Fûn-yîn Yèn-si̍t ke Pí-yi

2012.09.30

22:1 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài lòi yung pí-yi lâu ngì-teû kóng.”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_06 Fái Thien-nùng ke Pí-yi

2012.09.23

21:33 Ngì-teû chai thâng yit-ke pí-yi. Yû yit-ke yèn-chú, khôi yit-fû phù-thò-yèn, chû-vì yung lì-pâ vì-tén, yu chhai nui-tú yet yit-ke ap-chiú-chhṳ̀, yu cho yit-ke sú-mong-thòi, yèn-heu chiông phù-thò-yèn chû pûn thien-núng, kì chhiu-hi phe̍t ke thi-fông.

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_05 Lióng-ke Lai-é ke Pí-yi

2012.09.16

21:28 Ngì-teû ngióng-pân siông nò? Ngài oi thâng ngì-teû ke yi-kien. Yû yit-ke ngìn yû lióng-ke lai-é, kì tui thai-ke lai-é kóng: “Lai-é â, kîm-pû-ngit hi phù- thò-yèn cho-sṳ.”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_04 Chṳt-mun Yâ-sû ke Khièn-piang

2012.09.09

21:23 Yâ-sû ngi̍p Sṳn-thien, chhai ke kau-hiun ngìn ke sṳ̀-heu, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló lòi kien Kì, mun kóng : “Ngì he yung mak-ke khièn-piang lòi hàng liá-teû sṳ? Chúng-he liá-ke khièn-piang he má-ngìn pûn Ngì nò?”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_03 Chu-chú Vù-fâ-kó-su

2012.09.02

21:18 Thiên-kông-ngit tá-chó, chhai chón-sàng ke lu-song, Yâ-sû tú-kî.

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_02 Yâ-sû Kiet-chhiang Sṳn-thien

2012.08.26

21:12 Yâ-sû ngi̍p Sṳn-thien ke sṳ̀, chiông só-yû chhai Sṳn-thien mâi-mai ke ngìn kiuk-chhut-hi. Yâ-sû súng-vang von-chhièn ke ngìn ke chok-è, lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é;

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_01 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

2012.08.19

21:1 Kì-teû hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, to Pak-fap-khì, chhai Kám-lám-sân, Yâ-sû chhiu ham lióng-ke mùn-thù siên hàng,

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_04 Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

2012.05.27

Yâ-sû chhiu lìn-mén kì-teû, chhiu miâ kì-teû ke muk-chû; kì-teû chit-sṳ̀ chhiu khon tet-tó, heu-lòi chhiu thèn-tén Kì.

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_03, Â-mê ke Chhiáng-khiù

2012.05.20

chhai ngì-teû tông-chûng sióng-oi cho theù ke ngìn, chhiu thin-chho̍k cho ngì-teû ke phu̍k-ngìn;

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_02, Yâ-sû Thi-sâm-pái Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.05.13

Chúng-he chui-mì ke chiông-oi cho theù-chhièn, theù-chhièn ke voi cho chui-mì.

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_01, Phù-thò-yèn ke Kûng-ngìn

2012.05.06

Chúng-he chui-mì ke chiông-oi cho theù-chhièn, theù-chhièn ke voi cho chui-mì.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, chông_03, Heu-sâng Chhòi-chú ke Nàn-thì

2012.04.29

Chúng-he yû chhin-tô chhai theù-chhièn ke ngìn, chiông-oi cho heu-poi; yu chhai heu-poi ke ngìn, chiông-oi cho theù-chhièn.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, chông_02, Yâ-sû Chuk-fuk Se-ngìn-è

2012.04.22

Yâ-sû tui kì-teû kóng : M̀-he lúng-chúng ke ngìn voi chiap-su liá-chúng ke fa, chṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn chang voi.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, chông_01, Koân-he Hiû-chhî ke Kau-hiun

2012.04.15

Yâ-sû tui kì-teû kóng : M̀-he lúng-chúng ke ngìn voi chiap-su liá-chúng ke fa, chṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn chang voi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_06, M̀ Ngiàu Ngìn ke Fái Phu̍k-ngìn

2012.04.08

Yâ-sû kóng: “Na ngì-teû m̀-hén sa-miên ngì-teû ke hiûng-thi, Ngài-ke Thiên-táng Â-pâ ya chhiu yit-thin oi án-ngiòng tui-thai ngì-teû.”

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_05, Kim-chṳ́ lâu Phî-chún

2012.04.01

Yîn-vi put-lun chhai nai-vi yû lióng-sâm ke ngìn fung Ngài-ke miàng lòi chhi-si̍p, Ngài ya chhai kì-teû khì-chûng.”

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_04, Mì-lu ke Yòng Tui-thai Cho M̀-chho̍k ke Hiûng-thi

2012.03.25

18:15 “Na-he ngì ke hiûng-thi tet-chhui ngì, ngì chhiu hi kien kì, chṳ́-chhut kì ke m̀-chho̍k; chúng-he tân-tân ngì lâu kì khiung-ha ke-sṳ̀ chang hó án-ngiòng cho. Kì ká-sṳ́ he thâng ngì ke khien-va, ngì chhiu chhùng-sîn tet-tó ngì-ke hiûng-thi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_03, Mì-lu ke Yòng

2012.03.18

Kì ká-sṳ́ hàn m̀ thâng, chhiu chiông liá-khien sṳ ke theù-mî po pûn kau-fi tî. Kau-fi kì ya m̀ thâng, chhiu hó khon kì cho ngoi-ngìn ya-he soi-kun yit-yong.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_02, Oi Hi-chhie̍t Chhui ke Yú-fe̍t

2012.03.11

Na ngì ke yit-chak muk-chû sṳ́ ngì fam-chhui, chhiu yet chhut-lòi, thiú-thet kì. Seú yit-chak muk-chû lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k ke fó tî-poi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18, chông_01, Má-ngìn Chui Ví-thai

2012.03.04

Ya put-lun má-ngìn, yîn-vi Ngài-ke miàng lòi chiap-na̍p yit-ke chhiong liá sè-ngìn-è ke, chit-he chiap-na̍p Ngài.

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_03, Yâ-sû Chai Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.02.26

Pí-tet kóng : “ He ngoi-koet-ngìn,” Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Ki-yèn he án-ngiòng, pún-koet ke kûng-mìn chhiu m̀ sṳ́ na̍p-soi lè.

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_02, Yî-hó Pûn Kúi Fu-sṳ̂n ke Se-ngìn-è

2012.02.19

Yâ-sû en kóng : “Yî-li-â yit-thin oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_01, Kói-pien Hìn-siong

2012.02.12

Yâ-sû en kóng : “Yî-li-â yit-thin oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_04, Yâ-sû Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.02.05

Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng : “ Khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-teû chhai sí yî-chhièn, yit-thin voi khon-tó Ngìn-chṳ́ lìm-to kì-teû tông-chûng lòi chóng-khièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_03, Pí-tet Ngin Yâ-sû He Kî-tuk

2012.01.29

Yèn-heu, Yâ-sû kim-chṳ́ mùn-thù lâu ngìn kóng Kì chhiu he Kî-tuk.

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_02, Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke Fat-kau

2012.01.22

Mùn-thù liá-sṳ̀ chang mìn-pha̍k Yâ-sû m̀ he ham kì-teû thì-fòng piáng-è tî-poi ke fat-kau, he oi kì-teû thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke kau-hiun.

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_01, Yeû-khiù Sṳ̀n-chiak

2012.01.15

Yit-ke sià-ok m̀ sin ke sṳ-thoi, chhai ke yeû-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-teû khon.” Yâ-sû chhiu lì-khôi kì-teû.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_05, Pûn Si-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2012.01.08

Yâ-sû chhiu ham chung-ngìn san-khôi , chhiu sông-sòn, lòi to Mâ-kâ-tân ke thi-fông.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_04, Yî-hó Kok-chúng ke Phiang-ngìn

2012.01.01

chung-ngìn chhiu kûi yùng-kông pûn Yî-set-lie̍t ke Song-ti.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_03, Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

2011.12.25

Yâ-sû chhiu tui kì kóng : “Fu-ngìn-kâ â, ngì-ke sin-sîm chṳ̂n thai ! Cheu ngì só oi ke sṳ̀n-chhiòn ngì !”Chhiu ke sṳ̀-heu, kiâ moi-é chhiu hó lè.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_02, Sṳ́ Ngìn Mò Chhiang-li ke Tûng-sî

2011.12.18

Liá-teû chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. Chhiong màng sé sú chhiu lòi sṳ̍t-fan liá-teû sṳ, m̀ voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_01, Chú-siên ke Chhòn-thúng

2011.12.11

Yîn-vi kì-teû yung ngìn ke kûi-thin chún-cho Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn,kì-teû kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.’ ”

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_04, Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

2011.11.27

Kì-teû chṳ́-yû khiù Kì chún phiang-ngìn miâ Kì ke sâm-mî ; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiu lúng-chúng tet-tó yî-hó.

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_03, Yâ-sû Hàng Súi-mien

2011.11.20

Chhai sòn-táng ke ngìn chhiu khúi-pai Yâ-sû, kóng : “Ngì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Chṳ́.”

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_02, Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2011.11.13

Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, thai-yok yû ńg-chhiên-sà.

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon ke Ko-sṳ̂n

2011.11.06

Yok-hon ke mùn-thù lòi, chiông sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi mài-chong; yèn-heu chhiu chiông liá-khien sṳ kóng pûn Yâ-sû tî.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_08, Sîn Khiu ke Kau-hiun

2011.10.30

Yâ-sû chhai ke-vi chhiu mò hàng chhin tô sṳ̀n-chiak, yîn-vi kì-teû m̀-hén sin ke yèn-ku.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_07, Chṳ̂n-chû ke Pí-yi + Ve-mióng ke Pí-yi

2011.10.23

chhiu fit-lo̍k kì-teû chhai fó-lù. Chhai ke-vi, kì-teû yit-thin voi thai-keu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_06, Khong-tén ke Pó-pi

2011.10.16

Thiên-koet chhiu chhiong chhòi-pó chhòng chhai thièn-tú; yû ngìn chhìm-tó chhiu chiông kì khèm-hí-lòi, yèn-heu fôn-hí mai-thet chhṳ-kâ chhiòn-phu só-yû ke, chhiu lòi mâi ke thièn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_5, Ke-chhoi-chṳ́ ke Pí-yi

2011.10.09

Chúng-he Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn, ngi̍p-hi vuk-tú. Kià mùn-thù hàng -chhièn-lòi mun kóng : “Thièn-tú ke phai-é liá-ke pí-yi he mak-ke yi-sṳ?”.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_4, Phai-é ke Pí-yi

2011.10.02

Yù chhai ma̍k-é thùng phai-é khiung-ha sên-chóng chhṳ̍t-to sû-kot ke sṳ̀, ngài voi fûn-fu sû-kot ke kûng-ngìn,siên chiông liá-teû phai-é pâng-chhut-lòi, khún-tén lòi seû-thet, yèn-heu chang kot ma̍k-é, sû-ngi̍p ngài-ke chhông-khu.’”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_3, Kié-sṳt Ve-chúng ke Pí-yi

2011.09.25

Ke ve lo̍k chhai hó thi-nài ke tî-poi ke chúng-chṳ́, liá-ke chit-he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, yû mìn-pha̍k, chhiu kiet kó-chṳ́; yû-teû yit-pak-phi, yû-teû liuk-sṳ̍p-phi, yû-teû sâm-sṳ̍p-phi.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_2, Pí-yi ke Muk-tit

2011.09.18

Yîn-vi Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, theù-pái yû siên-tî lâu ngi-ngìn oi khon ngì-teû só khon-tó ke, chúng-he khon m̀-tet-tó; oi thâng ngì-teû só thâng-tó ke, ya thâng m̀-tet-tó.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_1, Ve-chúng ke Pí-yi

2011.09.11

Yâ-sû ke kiet-lun kóng: “ Yû ngí-kûng hó thâng ke ngìn chhiu oi thâng !”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_8, Yâ-sû ke Mû-chhîn lâu Hiûng-thi

2011.08.28

12:46 Yâ-sû hàn tui ke-teû ngìn kóng fa ke sṳ̀-heu,Kia mê lâu Kiâ ló-thâi lòi, chhai ngoi-poi khî, sióng-oi lâu Kì kóng-fa.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_7, Sià-lìn To-chón-lòi

2011.08.21

12:43 “Sià-lìn yí-kîn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, chhiu chhai châu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, chhìm hiû-sit ke só-chhai, chúng-he chhìm m̀-tó,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_6, Yeû-khiù Sṳ̀n-chiak

2011.08.14

12:38 Liá- sṳ̀ yû kí-ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn tui Yâ-sû kóng : ‘‘Sîn-sâng, Ngài-teû hî-mong khon Ngì hàng sṳ̀n-chiak.’’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_5, Kó-chṳ́-su lâu Kó-chṳ́

2011.08.07

12:33 ‘‘ Hó ke kó-chṳ́-su chang voi kiet hó kó-chṳ́; fái ke kó-chṳ́-su yit-thin kiet fái kó-chṳ́. Khon só kiet ke kó-chṳ́ chhiu cho-tet ngin-chhut kó-chṳ́-su ke hó-fái.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_4, Yâ-sû lâu Phe̍t-sî-puk

2011.07.31

12:22 Ke-sṳ̀, yû ngìn tai yit-ke pûn kúi fu-sṳ̂n, mô-muk ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn.Yâ-sû yî-hó kì, sṳ́ á-è yû phan-fap kóng fa ya khon tet-tó.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_3, Song-ti Só Kién-sién ke Phu̍k-ngìn

2011.06.26

12:15 Yâ-sû tî liá-ke seû-sit, chhiu lì-khôi ke thi-fông, chhin tô ngìn thèn-tén Kì; Yâ-sû chhiu yî-hó ke-teû yû-phiang ke ngìn,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_2, Yî-hó Sú khiò-thet ke Ngìn

2011.06.19

12:9 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, ngi̍p Yù-thai-ngìn ke fi-thòng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_1, Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

2011.06.12

12:1 Mò kí-kiú yî-heu,Yâ-sû chhai yit-ke Ôn-sit-ngit kîn-ko ma̍k-thièn; Kiâ mùn-thù tú-kî, chhiu lo̍t teû ma̍k-é lòi sṳ̍t.

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_03, Lòi Chhiu-khiun Ngài

2011.05.08

11:25 Chhai ke sṳ̀, Yâ-sû en kóng : “Fu â, thiên-thi ke Chú, Ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì chiông liá-teû sṳ khong-tén m̀ pûn chhûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-chón hién-mìn pûn ke-teû mò ho̍k-mun ke ngìn.

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_02, M̀-sin ke Sàng

2011.05.01

11:20 Ke-sṳ̀, Yâ-sû khôi-sṳ́ chit-phi ke-teû khon-ko Kì hàng sṳ̀n-chiak ke sàng-sṳ, yîn-vi kì-teû mò fí-kói, Kì kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon Phai Ho̍k-sâng Lòi Kien Yâ-sû

2011.04.17

11:1 Yâ-sû fûn-fu Kì sṳ̍p-ngi ke mùn-thù liáu heu, chhiu lì-khôi ke thi-fông, chhai fu-khiun ke kok hiông-chṳ́n lòi kau-hiun ngìn pin siên-chhòn fuk-yîm.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_7, Lun Chióng-sóng

2011.04.10

10:40 “Chiap-thai ngì-teû ke, chhiu he chiap-thai Ngài, chiap-thai Ngài, chhiu-he chiap-thai ke chhâi-khién Ngài lòi ke ngìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_6, Yâ-sû Só Tai-lòi ke Fûn-lie̍t

2011.04.03

10:34 “M̀ hó sióng Ngài lòi he sṳ́ sṳ-kiên fò-phìn; Ngài tai-lòi ke m̀-he fò-phìn, fán-chón he tô-kiam!

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_5, Ngin Kî-tuk Ya-he M̀-ngin

2011.03.27

10:32 “Thai-fàm chhai ngìn mien-chhièn m̀ ngin Ngài , Ngài ya pit-thin chhai Thiên-fu ke mien-chhièn m̀ ngin kì;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_4, Só Oi Kiâng ke

2011.03.20

10:26 “Só-yî m̀-sṳ́ kiâng kì-teû; yîn-vi yit-chhiet châ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi kûng-khôi chhut-lòi; pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_3, Chiông-lòi ke Pet-hoi

2011.03.13

10:16 “Ngì-teû oi thâng-hó ! Ngâi phai ngì-teû chhut-hi, chhiong yòng chhai lòng-khiùn tông-chûng. Só-yî,ngì-teû oi chhiong sà án chîn-lìn, chhiong ngie̍t-kap-è án vûn-yù.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_2, Sṳ̍p-ngi Sṳ́-thù ke Sṳ́-min

2011.03.06

10:5 Yâ-sû phai liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù chhut-hi, chhiu fûn-fu kì-teû kóng:“Mo̍k hi Ngoi-pâng-ngìn ke thi-fông, mo̍k ngi̍p Sat-mâ-li-â-ngìn ke sàng-sṳ.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_1, Sṳ̍p-ngi Sṳ́-thù

2011.02.27

10:1 Yâ-sû ham Kì sṳ̍p-ngi-ke mùn-thù hàng chhièn lòi, pûn kì-teû yû khièn-piang hó kiuk sià-lìn lâu yî-hó kok-chúng phiang-thung.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_7, Yâ-sû Thung-siak Pak-siang

2011.01.23

9:35 Yâ-sû hi-to kok-sàng lâu hiông-chṳ́n, chhai kì-teû ke fi-thòng kau-hiun ngìn, yu siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yu yî-hó kok-yong ke phiang-ngìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_6, Yî-hó Á-è

2011.01.16

9:32 Kì-teû chhut-hi sṳ̀, yû ngìn tai yit ke pûn kúi fu-sṳ̂n ke á-è lòi chhiu-khiun Yâ-sû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_5, Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

2011.01.09

9:27 Yâ-sû chhiùng ke-vi kîn-ko, yû lióng-ke mô-muk ke ngìn, thèn-tén Kì, ham kóng, “Thài-vi ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-teû.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_4, Fi-thòng Kón-lî-yèn ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

2011.01.02

9:18 Yâ-sû tui kì-teû kóng liá-ke fa sṳ̀, yû yit-ke Yù-thai-ngìn fi-thòng ke kón-lî-yèn hàng-chhièn lòi pai Kì, kóng : “Ngài-ke moi-é liá-ha chang ko-sṳ̂n, khiù Ngì lòi hi miâ kì ke sú, kì chhiu yit-thin voi fán-sâng ko-lòi.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_3, Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

2010.12.26

9:14 Liá-sṳ̀ Yok-hon ke mùn-thù lòi mun Yâ-sû kóng : “Cho mak-ke ngài-teû lâu Fap-li-soi-ngìn sòng-sòng kim-sṳ̍t, thu̍k-thu̍k Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t nò?”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_2, Mâ-thai Mùng-Seu

2010.12.19

9:9 Yâ-sû chhiùng ke thi-fông kîn-ko, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, chhô chhai soi-koân, miàng ôn-to Mâ-thai, chhiu lâu kì kóng : “Lôi thèn Ngài.” Kî chhiu hong hí-lòi, thèn Yâ-sû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_1, Yâ-sû Yî-hó Thân-fûng Phiang-ngìn

2010.12.12

9:1 Yâ-sû sông-sòn, thu-ko fù, chhiu lòi-to Kî chhṳ-kâ ke sàng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_6, Yî-hó Lióng-ke Pûn kúi Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2010.10.03

8:28 Yâ-sû ngi̍p to fù tui-mien Kâ-thai-lâ ke thi-fông, yû pûn kúi fu-sṳ̂n ke lióng ke ngìn, tui chúng-phû chhut-lòi chhìm-tó Kì, yîn-vi kúi chhin ok, chhṳt-to mò ngìn kám kîn-ko liá thiàu lu.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_5, Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

2010.09.26

8:18 Yâ-sû khon-tó chhin tô ngìn vì-tén Kì, chhiu fûn-fu mùm-thù oi thu-to fù ke tui-mien hi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_3, Yâ-sû Yî-hó Chhin Tô Phiang-ngìn

2010.09.12

8:14 Yâ-sû lòi to Pí-tet ke vuk-hâ, chhiu khon-tó kì-ke chhông-mîn-ôi fat-seû, soi chhai mìn-chhòng-táng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_2, Yâ-sû Yî-hó Lò-mâ Kiûn-kôn ke Phu̍k-ngìn

2010.09.05

8:5 Yâ-sû lòi-to Kâ-pak-nùng, yû yit ke Lò-mâ kiûn-kôn chhiu lòi khiù Kì kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_1, Yâ-sû Yî-hó Mà-fûng Phiang-ngìn

2010.08.29

8:1 Yâ-su chhiùng sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén Kì.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_7, Yâ-sû ke Khièn-piang

2010.08.22

7:28 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa chṳ̂-heu, ke-teû ngìn tui Kì ke kau-hiun fî-sòng khì-koai;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_6, Lióng-chúng Hí-vuk ke Ngìn.

2010.08.15

7:24 “Só-yî thai-fàm thâng Ngài liá-teû fa chhiu lòi hàng ke ngìn, chhiu-chhiong chhûng-mìn ke ngìn, hí vuk chhai phàn-sa̍k-táng;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_5, Ngài M̀ Sṳt Ngì-teû

2010.08.08

7:21 “Thai-fàm ke-teû ham Ngài ‘Chú â, Chú â,’ ke ngìn pin m̀-he lung-chúng voi ngi̍p Thiên-koet; thu̍k-he hàng Ngài Thiên-Fu chṳ́-yi ke ngìn chang tet ngi̍p.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_4, Su-é lâu Kó-chṳ́

2010.08.01

7:15 “Ngì-teù oi thì-fòng ká siên-tî, kì-teû lòi chhîn-chhiu ngì-teû, ngoi-peú khon-hí-lòi chhiong mièn-yòng, chúng-he nui-sîm he hiûng-ok ke sài-lòng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_2, Ha̍p ke Mùn

2010.07.25

7:13 “Ngì- teû oi chhiùng ke ha̍p-mûn ngi̍p hi;yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mûn he fat ke, lu he hó hang ke, hàng ke-thiàu lu ngi̍p ke ngìn ya chhin tô.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_2, Khiù, Chhìm, Phông-mùn

2010.07.18

7:7 “Ngì-teû khiù, chhiu pûn ngì-teû tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, chhiu vi ngì-teû lòi khoi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_1, M̀-hó Lun-ton Phe̍t-ngìn

2010.07.11

7:1 “Ngì- teû m̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu m̀ voi sṳ́m-phan ngì-teû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_6, Song-ti lâu Chhòi-vu̍t

2010.07.04

6: 24 “Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng ke Chú. Yîn-vi m̀-he nâu liá-ke, siak ke- ke; fe̍t he khon-chhûng liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-teû mò khó-nèn thùng-sṳ̀ fu̍k-sṳ Song-ti lâu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_5, Sṳ̂n-thí ke Kông

2010.06.27

6: 22 “Sṳ̂n-thí ke tên-kông chhiu he muk-chû. Só-yî ngì-ke muk-chû ká-sṳ́ hó, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu kông-mìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_4, Lun Thiên-táng ke Chhòi-pó

2010.06.20

6:19 “Ngì-teû m̀-hó chit-chhùn chhòi-pó chhai thi-song, yîn-vi yû chhùng-è lòi chu, ya voi sâng-lû, yu yû chhe̍t-é tá-fai mùn lòi theû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_3, Lun Kim-sṳ̍t

2010.06.13

6:16 “Ngì-teû kim-sṳ̍t ke sṳ̀-heu, m̀-hó chhiong ke-teû ká-hó ke ngìn, chông-cho yù-seù ke yùng-mau ; yîn-vi kì-teû chón-pien kiâ mien-set, oi sṳ́ ngìn khon-chhut kì-teû tông chhai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, kì-teû yí-kîn tet-tó kì-teû ke po-tap lè.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_2, Lun Khì-tó

2010.06.06

6:5 ‘Ngì-teû khì-tó ke sṳ̀-heu, m̀ hó chhiong ke-teû ká-hó ke ngìn, yîn-vi kì-teû hau khî-chhai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-heú lòi khì-tó, oi ku-yi pûn ngìn khon tó. Ngài sṳt-chhai lâu ngì-teû kóng, kì-teû án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì- teû ke po-tap lè.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_1, Lun Kiu-chi

2010.05.30

6:1 “Ngì-teû oi se-ngi, m̀-hó chhai phe̍t-ngìn mien-chhièn lòi hàng chhṳ-kâ ke khièn-sṳ̀n, ku-yi pûn phe̍t-ngìn khon-tó. Ká-sṳ́ án-ngiòng cho, ngì-teû chhiu m̀-sṳ́ sióng-oi tui Thiên-fu ke-vi tet-tó mak-ke chióng-sóng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_10, Lun Siak Sù-thi̍t

2010.05.23

5: 43 “Ngì-teû sṳt thâng-ko án-ngiòng ke kau-hiun kóng : ‘Oi-siak ngì-ke phèn-yû, yen-hen ngì ke sù-thi̍t .’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_9, Lun Po-sù

2010.05.16

5: 38 “Ngì-teû sṳt thâng-ko liá-chúng kau-hiun kóng : ‘Muk-chû phòi muk-chû, ngà-chhṳ́ phòi ngà-chhṳ́.’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_8, Lun Fat-sṳ

2010.05.09

5: 33 “Ngì-teû me sṳt thâng-ko yû kau-hiun kú-ngìn ke fa, kóng :‘M̀ hó vì-poi sṳ-yok, chhai Chú ke mien-chhièn só fat ke sṳ, yit-thin oi sṳ̍t-hàng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_7, Lun Hiû-chhî

2010.05.02

5: 31 “Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng :‘Put-lun má-ngìn hiû-thet kì-ke chhî, yit-thin oi siá lì-sû pûn kì .

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_6, Lun Kiên-yìm

2010.04.25

5: 27 “Ngì-teû sṳt thâng-ko kú-sṳ̀-thoi yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng : ‘ hó hàng-kiên-Yìm’.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_5, Lun Fat-khién

2010.04.18

5: 21 “Ngì-teû sṳt thâng-ko yû tui kú-ngìn kóng :‘M̀ hó chhṳ̀ ngìn; thai-fàm chhṳ̀ ngìn chá, chhiu oi su fap-li̍t sṳ́m-phan’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_4, Lun Fap-li̍t

2010.04.11

5:17 “Mo̍k sióng Ngài lòi he oi fi-thet li̍t-fap lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài lòi m̀ he oi fi-chhù kì-teû, he oi sṳ̀n-chhiòn kì-teû ke yi-ngi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_3, Yàm lâu Kông

2010.04.04

5: 13 “Ngì-teû he ngìn-kiên ke yàm ; yàm ká-sṳ́ sṳt-thet kì-ke mi, oi yung mak-ke lòi sṳ́ kì chai hàm nè? Ki-yèn sang-cho fi-vu̍t, chṳ́-yû fit-thet, pûn ngìn lòi chhien-tha̍p.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_2, Lun Fuk-hi

2010.03.28

5:3 “Fuk a! Sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ lìn-sin phìn-khiûng ke ngìn; yîn-vi kì-teû he thiên-koet ke pak-siang.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_1, Sân-song Pó-hiun

2010.03.21

5:1 Yâ-sû khon-tó chung-ngìn, chhiu sông sân, chhô-hâ-lòi, Kiâ mùn-thù vì chhai Kì ke phòng-piên.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_4, Yâ-sû Chhai Kâ-li-li Kûng-chok

2010.03.14

4 :23 Yâ-sû chiu-hàng phien Kâ-li-li, chhai kì-teû ke fi-thòng, kau-hiun, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yî-hó mìn-kiên kok-yong ke phiang-chṳn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_3, Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

2010.03.07

4: 18 Yâ-sû hàng chhai Kâ-li-li fù-piên, khon-tó lióng hiûng-thi, chit he Sî-mun (chhṳ̂n-cho Pí-tet), lâu kì-ke hiûng-thi Ôn-tet-lie̍t, tông chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_2, Yâ-sû Khôi-sṳ́ Chhai Kâ-li-li Chhòn-tho

2010.02.28

4:12 Yâ-sû thâng-tó Yok-hon pûn ngìn chhut-mai, chhiu sám hi Kâ-li-li;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_1, Yâ-sû Su Sṳ-tham

2010.02.21

4:1 Chhai ke-sṳ̀ Yâ-sû pûn Sṳn-Lìn tai ngi̍p-hi khóng-yâ su mò-kúi ke sṳ-tham.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-3-chông_2, Yâ-sû Liáng Sé-lî

2010.02.14

3:13 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui Kâ-li-li lòi to Yok-tán-hò, chhîn-chhiu Yok-hon, lòi su kì-ke sé-lî.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-3-chông_1, Sṳ̂-sé Yok-hon ke Chhòn-tho

2010.02.07

3:1 Ke-sṳ̀, hàng sé-lî ke Yok-hon chhiu lòi-to Yù-thai ke khóng-yâ chhòn-tho, kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_4, Tui Âi-khi̍p Chón-lòi

2010.01.31

2:19 To Hi-li̍t sí-heu, chhai Âi-khi̍p, Chú ke sṳ́-chá chhai mung-chûng hiong Yok-sit hién-hien, kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_3, Thù-sat Ô-ngâ-é

2010.01.24

2:16 Hi-li̍t liá-ha tî chhṳ-kâ pûn thiên-vùn-kâ só chok-nung, fî-sòng khién, chhiu cheu kì tui thiên-vùn-kâ só tham-tó ke sên-é chhut-hien ke sṳ̀-khì, phai ngìn chiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é thûng-thí chhṳ̀-thet.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_2, Thò-nan Hi Âi-khi̍p

2010.01.17

2:13 Kì-teû chón hi heu, Chú ke sṳ́-chá chhai mung-chûng hiong Yok-sit hién-hien kóng : “Hong hí-lòi , tai se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê cheú hi Âi-khi̍p, he̍t chhai ke thi-fông, tén Ngài lâu ngì chṳ́-sṳ; yîn-vi Hi-li̍t sióng-oi sat-hoi Kì.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_1, Tui Tûng-fông Lòi Fóng-mun ke Ngìn

2010.01.10

2:1 Chhai Hî-li̍t cho vòng ke sṳ̀, Yâ-sû yí-kîn chhut-se chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng.Yû kí ke thiên-vùn-kâ chhiùng tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-1-chông_2, Yâ-sû Kî-tuk ke Tan-sên

2010.01.03

1:18Yâ-sû Kî-tuk tan-sên ke kîn-ko he án-ngiòng! Kiâ mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-fûn, hàn màng kiet-fûn chhièn , Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-1-chông_1,Yâ-sû Kî-tuk ke Kâ-phú

2009.12.27

1:1 Â-pak-lâ-hón ke heu-toi he Thai-vi, Yâ-sû kî-tuk he Thai-vi ke heu-toi. Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_4 Kiet-mî ke Fa

2009.12.20

約 21:25 Yâ-sû hàng chhin-tô phe̍t ke sṳ, ká-sṳ́ yit-yit siá chhut lòi, ngài sióng sṳ-kie ya mò fap-thu yùng-na̍p án tô sû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_3 Yâ-sû lâu Khì-thâ ke Ho̍k-sâng

2009.12.13

約 21:20 Pí-tet chón-sṳ̂n, khon-tó Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù thèn-tén lòi; liá-ke chhiu-he chhai sṳ̍t-ya ke sṳ̀,thâm-sṳ̂n mun Yâ-sû kóng: “Chú â ! Chhut-mai Ngì-ke he má-ngìn?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_2 Yâ-sû lâu Pí-tet

2009.12.06

約 21:15 Kì-teû sṳ̍t-cheû heu, Yâ-sû chhiu lâu Sî-mùn Pí-tet kóng: “Yok-hon ke lai-é, Sî-mùn, ngì oi-siak Ngài thai-ko liá-teû mâ?” Pí-tet chhiu tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì tî ngài oi-siak Ngì.” Yâ-sû lâu kì kóng: “ Ngì oi chhṳ Ngài-ke yòng-chṳ́.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_1 Tui Chhit-ke Ho̍k-sâng Hién-hien

2009.11.29

約 21:1 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu Yâ-sû chhai Thì-pí-lî-â fù-piên hién-hien pûn Kì-ke mùn-thù khon, Kì hién-hien ke kîn-ko chhiu-he án-ngiòng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_5 Liá-pún Sû ke Muk-tit

2009.11.22

約 20:30 Yâ-sû chhai Kiâ mùn-thù mien-chhièn hàn hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak, mò kì chhai liá-pún sû tî-poi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_4 Yâ-sû lâu Tô-mâ

2009.11.15

約 20:24 Chúng-he Tô-mâ (chhṳ̂n-cho Sûng-sâng-é ke), he sṳ̍p-ngi ke mùn-thù chûng yit-ke ngìn, chhai Yâ-sû hién-hien ke-sṳ̀ mò lâu kì-teû thùng-chhai.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_3 Yâ-sû tui Ho̍k-sâng Hién-hien

2009.11.08

約 20:19 Liá-ngit chhiu-he Ôn-sit-ngit ke thi-ngi-ngit; to am-pû, mùn-thù chhi-si̍p khiung-ha, mùn chhiòn-phu koân-to hèn-hèn, yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu. Yâ-sû chhiu hién-hien, khî chhai tûng-ông, lâu kì-teû kóng: “Ngien ngì-teû phìn-ôn.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_2 Yâ-sû tui Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â Hién-hien

2009.11.01

約 20:11 Mâ-li-â hàn khî chhai fùn-mu ngoi keu; kì yit-phién keu, yit-phién thâm-theù khon fùn-mu tî-tú.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_1 Khûng ke Fùn-mu

2009.10.25

約 20:1 Lî-pai-ngit tá-chó, thiên hàn-màng kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â chó-chó chhiu lòi-to fùn-mu, khon-tó fûng-tén fùn-mu ke sa̍k-theù yí-kîn sái-khôi lé.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_4 Yâ-sû ke Mài-chong

2009.10.18

約 19:38 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu, A-li-mâ-thai-ngìn ke Yok-sit, chhiu-he Yâ-sû yit-ke mùn-thù (yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu, thu̍k-he chhai am-chûng, ) liá-sà khiù Pí-lâ-tô chún kì liâng Yâ-sû ke sṳ̂n-sṳ, Pí-lâ-tô chhiu chún kì-ke chhiáng-khiù.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_3 Yung Chhiông Chhiuk Kì ke Hia̍p-hâ

2009.10.11

約 19:31 Yîn-vi ke-ngit he Yì-ye̍t-chiet ke chhièn-yit-ngit, yîn-vi th-ngi-ngit ke Ôn-sit-ngit he sṳ̀n-sṳn ke thai-ngit-è. Yù-thai-ngìn ke liâng-siu m̀-oi Ôn-sit-ngit yû sṳ̂n-sṳ̂ chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chhiu yeû-khiù Pí-lâ-tô ham ngìn tá-thôn su-hìn-ngìn ke kiok, chiông sṳ̂n-sṳ̂ theú-hâ-lòi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_2 Yâ-sû ke Sí

2009.10.04

約 19:28 Liá-ke sṳ chṳ̂-heu, Yâ-sû tî só-yû ke sṳ yí-kîn sṳ̀n-chhiu lé, vi-chho̍k oi yin-ngiam sṳn-kîn ke fa, chhiu kóng: “Ngài choi-châu lé.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_1 Yâ-sû Pûn-ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

2009.09.27

約 19:17 Só-yî kì-teû tai Yâ-sû chhut-lòi, Kì pà-tén chhṳ-kâ ke Sṳ̍p-sṳ-ka, to yit- chhu ham-cho Theù-nà-hok ke só-chhai, (Hî-pak-lòi-fa ham-cho Kok-kok-thâ.)

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_0 Yâ-sû Pûn Ngìn Vú-yu̍k

2009.09.20

約 19:1 Só-yî Pí-lâ-tô chhiu ha-lin piên-tá Yâ-sû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_7 Yâ-sû Pûn-ngìn Phan Sí-hìn

2009.09.13

約 18:39 Chúng-he ngì-teû yû yit-ke koan-li, chhai Yì-ye̍t-chiet ngài oi vi ngì-teû piong yit-ke fam-ngìn. Ngì-teû oi ngài piong Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_6 Chhai Pí-lâ-tô Mien-chhièn Su Sṳ́m-phan

2009.09.06

約 18:28 Chúng-he kì-teû chhiu tai Yâ-sû chhiùng Kâi-â-fap ke-vi sung-to chúng-tuk-fú. Ke-sṳ̀ he cheû-sṳ̀n-theù, Yù-thai-ngìn chhṳ-kâ ya mò ngi̍p chúng-tuk-fú, yîn-vi kì-teû oi pó-chhṳ̀ chhiang-li, chang cho-tet sṳ̍t Yì-ye̍t-chiet ke yèn-si̍t.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_5 Pí-tet Chai-sâm M̀ Ngin Yâ-sû

2009.08.30

約 18:25 Liá-sṳ̀, Sî-mùn Pí-tet hàn khî chhai ke phoi-fó. Yû ngìn chhiu tui kì kóng: “Ngì ya su̍k Kiâ mùn-thù, kám m̀-he mâ ?” Kì chhiu au kóng: “Ngài m̀-he.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_4 Thai-chi-sṳ̂ Phàn-mun Yâ-sû

2009.08.23

約 18:19 Thai-chi-sṳ̂ phàn-mun Yâ-sû koân-he Kiâ mùn-thù lâu Kì-ke kau-hiun.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_3 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

2009.08.16

約 18:15 Sî-mùn Pí-tet lâu nang-ngoi yit-ke mùn-thù chhiu thèn-tén Yâ-sû. Chúng-he ke mùn-thù he chi-sṳ̂-chóng só siông-sṳt, chhiu lâu Yâ-sû khiung-ha ngi̍p chi-sṳ̂-chóng ke thìn-yen-tú.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_2 Chhai Â-nâ Mien-chhièn

2009.08.09

約 18:12 Ke Lò-mâ-pîn lâu chhui-chóng, pin Yù-thai-ngìn ke vi-pîn,chhiu chiông Yâ-sû chok-hí-lòi,chhiu thak-tén Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_1 Yâ-sû Pûn ngìn Chok-hi

2009.08.02

約 18:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa yî-heu, chhiu lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha chhut-hi, ko Khi̍p-lùn-hâi, chhai ke-vi yû kám-lám-yèn, Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù chhiòn-phu ngi̍p-hi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-17-chông Yâ-sû Vi Ho̍k-sâng Khì-tó

2009.07.26

約 17:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa, chhiu ngo-theù hiong thiên, kóng: “Â-pâ á ! Sṳ̀-heu to lé, ngien Ngì yùng-kông Ngì-ke Lai-é, pûn Lai-é ya-voi yùng-kông Ngì;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-chông_3 Yàng-ko Sṳ-kie

2009.07.19

約 16:25 “Ngài tui ngì-teû yung pí-yi kóng liá-teû sṳ; Chúng-he sṳ̀-heu voi to lé, Ngài chhiu mò chai yung pí-yi lâu ngì-teû kóng,he-oi mìn-mìn chiông Â-pâ ke sṳ lâu ngì-teû kóng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-chông_2 Yù-seù Pien Khoai-lo̍k

2009.07.12

約 16:16 Ko mò kí-kiú, ngì-teû chhiu khon Ngài m̀ tó; yu chai ko mò kí-kiú, ngì-teû yu voi khon-tó Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-chông_1 Sṳn-Lìn ke Kûng-chok

2009.07.05

約 16:5 Liá-ha Ngài oi to-chón ke chhâi-khién Ngài lòi ke-vi, ngì-teû chûng ya mò ngìn mun Ngài: “Ngì oi hi nai-vi?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-chông_0 Oi sṳt Thiên-fu Ya oi sṳt Yâ-sû

2009.06.28

約 16:1 Ngài chiông liá-teû fa lâu ngì-teû kóng, oi sṳ́ ngì-teû ke sîm m̀-voi yeù-thung.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-15-chông_2 Sṳ-kiên-ngìn ke Yen-hen

2009.06.21

約 15:18 Na sṳ-kiên-ngìn hen ngì-teû, ngì-teû oi tî, kì-teû yí-kîn siên hen Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-15-chông_1 Yâ-sû He Chṳ̂n ke Phù-thò-su

2009.06.14

約 15:1 Ngài he chṳ̂n ke phù-thò-su, Ngâ Â-pâ he châi-chung ke ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-14-chông_2 Yin-hí Sṳn-Lìn ke Pông-chhu

2009.06.07

約 14:15 Ngì-teû ká-sṳ́ oi Ngài, chhiu pit-yèn chûn-sú Ngài-ke min-lin.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-14-chông_1 Theu-to Thiên-fu ke Lu

2009.05.30

約 14:1 Yâ-sû yu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû m̀-sṳ́ seù; ngì-teû sin-kho Song-chú, ya-oi sin-kho Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_4 Yi-ngièn Pí-tet M̀ Ngin Chú

2009.05.23

約 13:36 Sî-mùn Pí-tet tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì oi hi nai-vi?” Yâ-sû en kóng: “Ngài só hi ke ngì hien-ha m̀-tet thèn Ngài hi; chúng-he heu-lòi ngì pit-thin oi thèn Ngài hi.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_3 Sîn ke Min-lin

2009.05.17

約 13:31 Yù-thai chhut-hi heu, Yâ-sû chhiu kóng: “Liá-ha Ngìn-Chṳ́ tet yùng-kông, Song-chú ke yùng-kông hién-mìn chhai Ngìn-Chṳ́ ke sṳ̂n-song lé.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_2 Yâ-sû Yi-ngièn Voi Pûn-ngìn Chhut-mai

2009.05.10

約 13:21 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa, sîm-chûng fî-sòng thung-khú kóng : “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, ngì-teû chûng yû yit-ke ngìn oi chhut-mai Ngài.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_1 Yâ-sû Sé Ho̍k-sâng ke Kiok

2009.05.03

約 13:1 Yì-ye̍t-chiet chhièn, Yâ-sû tî Kì lì-khôi liá-ke sṳ-kie chón-hi Â-pâ ke sṳ̀-heu to lé , pún-lòi Kì chhiu oi-siak chhai sṳ-kie su̍k Kì chhṳ-kâ ke ngìn, chhiu oi-siak kì-teû to tái.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_5 Yâ-sû Kóng-hí Chhṳ-kâ Sí

2009.04.26

約 12:27 “Liá-ha Ngài-ke sîm chhin seù; Ngài oi kóng mak-ke né? Â-pâ â ! Kiu Ngài thot-chhut liá-ke sṳ̀-heu, m̀-ku Ngài vi-chho̍k liá lòi ke, yit-thin oi kîn-li̍t liá khú-nan ke sṳ̀-chiet.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_4 Hî-lia̍p-ngìn Oi Kien Yâ-sû

2009.04.19

約 12:20 Chhai chiet-khì-chûng, lòi-to Yâ-lu-sat-lâng cho lî-pai ke ngìn, khì-chûng yû kí-ke Hî-lia̍p-ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_3 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

2009.04.12

約 12:12 To thi-ngi-ngit lòi fu chiet-khì ke chung-ngìn, yit thâng-tó Yâ-sû oi lòi-to Yâ-lu-sat-lâng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_2 Sat-hoi Lâ-sat-lu ke Yîm-meù

2009.04.05

約 12:9 Yit thai-khiùn Yù-thai-ngìn thâng kóng Yâ-sû chhai Pak-thai-nì, chhiu-to Yâ-sû ke-vi; kì-teû lòi m̀ tân-chhiang he vi-chho̍k Yâ-sû, ya-he vi-chho̍k oi khon Yâ-sû só ham tui sí fán-sâng ke Lâ-sat-lu.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-chông_1 Mâ-li-â Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

2009.03.29

約 12:1 Chhai Yì-ye̍t-chiet chhièn-liuk-ngit, Yâ-sû chhiu lòi-to Pak-thai-nì, he Lâ-sat-lu só he̍t ke thi-fông, chhiu-he Yâ-sû ham Lâ-sat-lu fu̍k-fa̍t ke-vi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_5 Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-meù

2009.03.22

約 11:45 Yù-thai-ngìn chûng lòi khon Mâ-li-â ke, khon-tó Yâ-sû só cho ke sṳ, chhiu sin-kho Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_4 Ham Lâ-sat-lu Fu̍k-fa̍t

2009.03.15

約 11:38 Yâ-sû sîm-chûng fî-sòng thung-sông, chhiu lòi-to fùn-mu-chhièn. Ke fùn-mu he sân-lùng, ngi̍p-heú yû sa̍k-theù set chhai ke-vi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_3 Yâ-sû Keu chhut-lòi

2009.03.08

約 11:28 Mâ-thai kóng-liáu liá-ke fa chhiu chón-hi vuk-hâ, am-chûng ham kiâ ló-moi Mâ-li-â, kóng: “Sîn- sâng lòi lé, Kì chhai ham ngì.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_2 Fu̍k-fa̍t lâu Sâng-miang ke Chú

2009.03.01

約 11:17 Yâ-sû lòi-to Pak-thai-nì, tî Lâ-sat-lu yí-kîn chhai si-ngit-chhièn mài-thet lé.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_1 Lâ-sat-lu ke Sí

2009.02.22

約 11:1 Yû yit-ke pot-phiang ke ngìn he̍t chhai Pak-thai-nì, miàng ôn-to Lâ-sat-lu, liá-vi chhiu-he Mâ-li-â lâu kì-ke â-chí Mâ-thai he̍t ke chhûn-chông.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-chông_3 Yù-thai-ngìn Hi-chhie̍t Yâ-sû

2009.02.15

約 10:22 Chhai Yâ-lu-sat-lâng khin-chuk Hien-thien-chiet ke sṳ̀ to lé, ke sṳ̀-heu chhiu- he tûng-thiên;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-chông_2 Hó Mu̍k-chá Yâ-sû

2009.02.08

約 10:7 Ku-só Yâ-sû yu tui kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, Ngài he yòng ke mùn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-chông_1 Yòng-làn ke Pí-yi

2009.02.01

約 10:1 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng: “Só-yû ngìn ngi̍p yòng-làn mò tui mùn, fán-chón chhiùng phe̍t-vi phàn-ko-lòi, liá-ke chhiu-he chhe̍t-é,he khiòng-tho.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-chông_3 Lìn-sin ke Mô-muk

2009.01.18

約9:35 Yâ-sû thâng-tó kì-teû chiông kì kiuk-chhut fi-thòng, chhiu chhìm-tó kì, mun kóng: “Ngì yû sin-kho Ngìn-Chṳ́ mò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-chông_2 Fap-li-soi-ngìn Chûi-kiu Mô-muk ke Sṳ

2009.01.11

約 9:13 Chung-ngìn chhiu tai ke siên-ha mô-muk ke ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-chông_1 Yî-hó Chhut-se chhiu Mô-muk ke Ngìn

2009.01.04

約 9:1 Yâ-sû chhai lu-song khon-tó yit-ke chhut-se chhiu mô-muk ke ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_5 Yâ-sû lâu Â-pak-lâ-hón

2008.12.28

約 8:48 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu mun Yâ-sû: “Ngài-teû kóng Ngì he Sat-mâ-li-â-ngìn, yu pûn kúi fu-sṳ̂n, kám-kóng m̀-chho̍k mâ?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_4 Chhṳ-yù-ngìn lâu Nù-phu̍k

2008.12.21

約 8:31 Yâ-sû tui ke-teû sin Kì-ke Yù-thai-ngìn kóng: “Ngì-teû na sòng-sòng chûn-sú Ngài-ke tho, ngì-teû chhiu chṳn-kîn he Ngài-ke mùn-thù;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_3 Ngài Hi ke Thi-fông Ngì-teû Cho-m̀-tet Hi

2008.12.14

約 8:21 Yâ-sû chai lâu kì-teû kóng: “Ngài oi lì-khôi, ngì-teû ya-voi chhìm Ngài, ngì-teû ya-voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui-chûng; Ngài só hi ke thi-fông, ngì-teû m̀- tet-hi.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_2 Yâ-sû He Sṳ-kiên ke Kông

2008.12.07

約 8:12 Chúng-he, Yâ-sû chai hiong kì-teû kóng: “Ngài he sṳ-kiên ke kông; só-yû thèn Ngài-ke ngìn chhiu-mò hàng chhai am-chûng, chhie̍t-tui tet sâng-miang ke kông.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_1 Hàng Kiên-yìm ke Fu-ngìn-kâ

2008.11.30

約 8:1 Chúng-he Yâ-sû hi to Kám-lám-sân.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_7 Yù-thai-ngìn ke Liâng-siu M̀ Sin Yâ-sû

2008.11.23

約 7:45 Ke-teû kín-vi chhiu-lòi kien chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn; kì-teû chhiu mun kín-vi kóng: “Ngì-teû ngóng-pân mò tai Kì chón-lòi nò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_6 Chung-ngìn Vi-chho̍k Yâ-sû Fûn-chên

2008.11.16

約 7:40 Chung-ngìn chṳ̂-chûng yû ngìn thâng-tó liá-teû fa, chhiu kóng: “Liá-ke ngìn chṳ̂n-sṳ̍t he siên-tî.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_5 Sâng-miang-súi ke Kông-hò

2008.11.09

約 7:37 Chhai chui-mî-ngit, chhiu-he chiet-khì ke thai-ngit, Yâ-sû khî-hí-lòi chhai ke-vi kóng: “Na yû ngìn choi-châu, hó lòi Ngài liá-vi lîm.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_4 Phai Kín-vi Hi Chok Yâ-sû

2008.11.02

約 7:32 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó chung-ngìn vi-chho̍k Yâ-sû án-ngiòng ngi-lun fûn-fûn, chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn chhiu phai kín-vi hi chok Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_3 Yâ-sû He M̀-he Kî-tuk

2008.10.26

約 7:25 Yû Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn kóng: “Liá-ke ngìn kám m̀-he kì-teû só chhìm, sióng-oi chhṳ̀ ke ngìn mâ?

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_2 Yâ-sû Ko Chhu-phâng-chiet

2008.10.12

約 7:10 M̀-ku Yâ-sû ke ló-thâi hi ko-chiet yî-heu, Yâ-sû ya thèn-tén hi, m̀-he kûng-khôi hi, he am-chûng hi ke.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_1 Yâ-sû lâu Kiâ Ló-thâi

2008.10.05

約 7:1 Liá-teû sṳ yî-heu, Yâ-sû yû chhai Kâ-li-li yit-tai: M̀ sióng-oi hàng hi Yù-thai, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke liâng-siu sióng-oi chhṳ̀ Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_5 Yún-sên ke Fa

2008.09.21

約 6:60 Kiâ mùn-thù yû chhin-tô ngìn thâng-tó chhiu kóng: “Liá-ke fa án ngang, má-ngìn voi thâng nò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_4 Yâ-sû He Sâng-miang ke Liòng-sṳ̍t

2008.09.14

約 6:25 Ki-yèn chhai hói ke tui-ngan chhìm-tó Kì, chhiu mun Kì kóng: “Sîn-sâng, Ngì kí-sṳ̀ lòi liá-vi?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_3 Chung-ngìn Chhìm Yâ-sû

2008.09.07

約 6:22 To thi-ngi-ngit liù chhai hói ke-phién ke-teû chung-ngìn sióng-tó chhai ke-vi mò phie̍t-thiàu sòn, chṳ́-yû yit-thiàu se-sòn-è, ya khon-tó Yâ-sû mò lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha sông-sòn, chṳ́-yû Kiâ mùn-thù chhṳ-kâ hi;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_2 Yâ-sû Hàng Súi-mien

2008.08.31

約 6:16 To lìm-am lé, Kiâ mùn-thù lòi-to hói-piên;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_1 Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2008.08.24

約 6:1 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu, Yâ-sû thu-ko Kâ-li-li-fù, chit-he Thî-pí-lî-â-fû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_3 Vi Yâ-sû Cho Kien-chṳn

2008.08.18

約 5:30Ngài phìn chhṳ-kâ put-nèn cho-mak-ke sṳ: “Cheu Ngài só thâng ke chṳ́-yi lòi sṳ́m-phan;Ngài-ke sṳ́m-phan ya-he kûng-tong ke; yîn-vi Ngài mò khiù chhṳ-kâ ke yi, chṳ́-yû khiù chhâi-khién Ngài-ke ngìn ke chṳ́-yi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_2 Lai-é ke Khièn-piang

2008.08.17

約 5:19 Chúng-he Yâ-sû tui kì-teû kóng, Ngài sṳ̍t-sṳ̍t-chhai-chhai lâu ngì-teû kóng: “Lai-é phìn chhṳ-kâ chhiu put-nèn cho-mak-ke sṳ, yîn-vi só-yû Â-pâ só cho ke sṳ, Lai-é ya-he án-ngiòng lòi-cho liá-teû sṳ.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_1 Chhai Pit-sṳ-thai Súi-chhṳ̀-piên Yî-phiang

2008.08.10

約 5:1 Liá-teû sṳ yî-heu, yû Yù-thai-ngìn ke chiet-khì; Yâ-sû chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng hi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-chông_ 2 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Thai Kôn ke Lai-é

2008.08.03

約 4:43 Ke lióng-ngit ko-heu, Yâ-sû tui ke só-chhai hi to Kâ-li-li.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-chông_ 1 Yâ-sû lâu Sat-mâ-li-â ke Fu-ngìn-kâ

2008.07.13

約 4:1 Chú ki-yèn tî Fap-li-soi-ngìn yû thâng-tó Kì chiap-ngìn cho mùn-thù, yû lâu kì-teû hàng sé-lî, pí Yok-hon kha tô;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-3-chông_ 3 Chhiùng Thiên-táng Lòi ke

2008.06.22

約 3:31 Tui thiên-táng lòi ke ngìn he chhai van-yû-chṳ̂-song; tui thi lòi ke ngìn he su̍k-yî thi, kì só kóng ke ya-he thi-song ke sṳ; chúng-he tui thiên lòi ke ngìn he chhai van-yû chṳ̂-song.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-3-chông_2 Yok-hon lâu Sṳ-sé Yok-hon

2008.06.15

約 3:22 Liá-teû sṳ yî-heu, Yâ-sû lâu Kì-ke mùn-thù to Yù-thai thi-khî, Kì lâu kì-teû khiung-ha he̍t chhai ke-vi, yu hàng sé-lî.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-3-chông_1 Yâ-sû lâu Nì-kô-tet-mu

2008.06.08

約 3:1 Yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn, miàng ôn-to Nì-kô-tet-mu, he Yù-thai-ngìn ke liâng-siu (chóng-chá).

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_3 Yâ-sû tui Ngìn-sîm ke Liáu-kié

2008.06.01

約 2:22 Só-yî Kì tui sí chûng chai fu̍k-fa̍t yî-heu, Kì-ke mùn-thù chhiu ki-tet Kì yû kóng liá-ke fa; chhiu sin Sṳn-kîn, lâu Yâ-sû só kóng-ko ke fa.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_2 Yâ-sû Kiet-chhiang Sṳn-thien

2008.05.25

約 2:13 Yù-thai-ngìn ke Yì-ye̍t-chiet voi to lé, Yâ-sû chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_1 Kâ-nâ Fûn-yîn ke Yèn-si

2008.05.18

約 2:1 Thi-sâm-ngit chhai Kâ-li-li ke Kâ-nâ,yû yèn-si̍t; Yâ-sû ke â-mê chhai ke-vi.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_5 Fu-seu Fî-li̍t lâu Nâ-than-ngia̍p

2008.05.11

約 1:43 Yu ko yit-ngit Yâ-sû sióng-oi hi Kâ-li-li, chhiu chhìm-tó Fî-li̍t, lâu kì kóng: “Lòi thèn Ngài.”

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_4 Theù-yit-pái Sién-seu Ho̍k-sâng

2008.05.04

約 1:35 Chhai thiên-kông-ngit Yok-hon lâu kiâ lióng-ke mùn-thù chhai ke-vi khì;

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_3 Song-ti ke kâu-yòng

2008.04.20

約 1:29 Thi-ngi-ngit Yok-hon khon-tó Yâ-sû tui kì hàng-ko-lòi, chhiu kóng: “Khon â ! Song-chú ke kâu-yòng, tâm sṳ-kie ke chhui !

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_2 Sṳ̂-sé Yok-hon ke kien-chṳn

2008.04.13

約 1:19 Yok-hon só-cho ke chṳn chhai-ha: Yù-thai-ngìn chhṳ Yâ-lu-sat-lâng phai chi-sṳ̂ lâu Li-vi-ngìn hi mun kì kóng: “Ngì he má-ngìn?”

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_1 Sâng-miang Chṳ̂ Tho

2008.03.30

約 1:1 Chhai ngièn-hí yû Tho, Tho lâu Song-chú thùng-chhai,Tho ya chhiu-he Song-chú.