《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_09 Chhai Ngi-fi Su Sṳ́m-phan

26:57 Chok Yâ-sû ke ngìn tai Kì hi thai chi-sṳ̂-chóng Kâi-â-fap ke-vi, ke-teû Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chóng-ló yí-kîn chhi-si̍p chhai ke-vi.
26:58 Chúng-he Pî-tet yén-yén thèn-tén Kì, to thai chi-sṳ̂-chóng ke thìn-yen, ngi̍p-hi ke thìn-yen-tú, lâu kín-vi chhô khiung-ha, oi khon sṳ ke kiet-khiu̍k.
26:59 Chung chi-sṳ̂-chóng lâu chhiòn ngi-fi sióng-oi chhìm ká chṳn-kí lòi hoi Yâ-sû, oi lòi thin Kì sí-hìn;
26:60 sûi-yèn yû chhin-tô ká ke kien-chṳn-ngìn chhut-lòi ko Yâ-sû, chúng-he nâ-m̀-chhut mak-ke chṳn-kí lòi. Chui-mî, yû lióng-ke ngìn sông-chhièn-lòi ko Kì,
26:61 kóng : “Liá-ke ngìn sṳt kóng: ‘Ngài voi fi-thet Song-chú ke Sṳn-thien, sâm-ngit-nui yu chhùng-kien hi lòi.’”
26:62 Thai-chi-sṳ̂ khî-hí-lòi tui Yâ-sû kóng : “Ngì chhièn mò mak-ke fa hó yin-tap mâ? Liá-teû ngìn só ko Ngì-ke.”
26:63 Chúng-he Yâ-sû tiâm-tiâm. Thai-chi-sṳ̂ yu tui Kì kóng : “Ngài chṳ́-tén yún-sên Song-chú ke miàng lòi mun Ngì, Ngì chhiu lâu ngài-teû kóng, Ngì he Kî-tuk, chit-he Song-chú ke Lai-é, he mò?”
26:64 Yâ-sû tui kì kóng : “Liá-he ngì kóng ke. Chúng-he Ngài lâu ngì-teû kóng, yî-heu, ngì-teû chiông-voi khon-tó Ngìn-chṳ́ chhô- chhai Chhiòn-nèn-chá ke yu-phién, chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm.”
26:65 Thai-chi-sṳ̂ chhiu chhá-lie̍t chhṳ-kâ ke sâm, kóng : “Liá-ke ngìn yí-kîn kóng-chhut vú-yu̍k Song-chú ke fa lé; ngài-teû m̀-sṳ́ phe̍t-ke chṳn-ngìn lé? Khon-â! Ngì-teû liá-ha thâng-tó liá vú-yu̍k Song-chú ke fa lé;
26:66 ngì-teû oi ngióng-pân phan Kì nò? Chung-ngìn en kóng : “Kì yin-kôi sí.”
26:67 Chung-ngìn phui heú-lân chhai Kì-ke mien-hong, yung khièn-theù tá Kì; ya-yû yung pâ-chóng-mà sân Kì,
26:68 kóng : “Kî-tuk â, chhiáng Ngì cho siên-tî lâu ngài-teû kóng,tá Ngì-ke he má-ngìn?”