《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_5, Kó-chṳ́-su lâu Kó-chṳ́

12:33 ‘‘ Hó ke kó-chṳ́-su chang voi kiet hó kó-chṳ́; fái ke kó-chṳ́-su yit-thin kiet fái kó-chṳ́. Khon só kiet ke kó-chṳ́ chhiu cho-tet ngin-chhut kó-chṳ́-su ke hó-fái.
12:34 Ngì liá-teû thu̍k-sá â ! Ngì-teû yí-kîn he ok-thu̍k ke, ngióng-pân voi kóng hó fa nò? Yîn-vi sîm-kôn só chông-mân ke, choi chhiu kóng-chhut-lòi.
12:35 San-ngìn sîm-kôn chit-san chhiu fat-chhut san; ok-ngìn chit-ok chhiu fat-chhut ok.
12:36 ‘‘Ngâi lâu ngì-teû kóng, chhai sṳ́m-phan ke ngit, ngìn só kóng ke hàn-fa, tak-ki yit-thin lûng-chúng oi pài-chhut-lòi.
12:37 Yîn -vi Song-ti oi cheu chhṳ-kâ ke fa lòi siên-pu ngi mò-chhui, ya oi cheu ngì-ke fa lòi lun-ton ngì yû-chhui.’’