《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_03 Chhai Pí-lâ-tô Mien-chhièn Su Sṳ́m-phan

27:11 Yâ-sû khî chhai chúng-tuk mien-chhièn, chúng-tuk mun Kì kóng : “Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?” Yâ-sû tui kì kóng : “Liá-he ngì kóng ke.”
27:12 Chung chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló ko Kì ke-sṳ̀, Kì vàn-chhiòn mò yin-tap.
27:13 Pí-lâ-tô chhiu tui Kì kóng : “Kì-teû chṳ́- chṳn Ngì án-tô sṳ, Ngì yû thâng-tó mâ?”
27:14 Yâ-sû mò en kì, lièn yit-ki-fa ya mò kóng; chúng-tuk kám-kok fî-sòng ke khì-koai.