《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_1 Yâ-sû Pûn-ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

約 19:17 Só-yî kì-teû tai Yâ-sû chhut-lòi, Kì pà-tén chhṳ-kâ ke Sṳ̍p-sṳ-ka, to yit- chhu ham-cho Theù-nà-hok ke só-chhai, (Hî-pak-lòi-fa ham-cho Kok-kok-thâ.)
約 19:18 Chhai ke-vi kì-teû chiông Kì tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng,nang-ngoi hàn tâng lióng-ke ngìn, yit-ke chhai chó-phién, yit-ke chhai yu-phién, Yâ-sû chhai tûng-ông.
約 19:19 Pí-lâ-tô yu siá yit-te phài-è, ham ngìn tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka táng-kô, Ke phài-è só siá ke chhiu-he: “Yù-thai-ngìn ke vòng, Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû.”
約 19:20 Yû chhin-tô Yù-thai-ngìn khon-tó liá-ke phài-è; yîn-vi Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke só-chhai lì-khôi sàng mò kí-yén, he yung Hî-pak-lòi, Lâ-tên, lâu Hî-lia̍p ke vùn siá-ke.
約 19:21 Yù-thai-ngìn chung-chi-sṳ̂-chóng chhiu tui Pí-lâ-tô kóng: “Mo̍k siá Yù-thai-ngìn ke vòng; oi siá cho, Kì chhṳ-kâ kóng Ngài he Yù-thai-ngìn ke vòng.”
約 19:22 Pí-lâ-tô fi-tap kóng: “Ngài só siá ke, yí-kîn siá lé, cho-m̀-tet kói.”
約 19:23 Pîn-é tâng Yâ-sû chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng yî-heu, chhiu chiông Kì-ke ngoi-sâm pûn cho si-fun, pîn-é kok-ngìn yit-fun, yu nâ Kì-ke nui-sâm; liá-ke nui-sâm m̀-he yung sien kap-hí-lòi ke, he kûi-te pu-é cho-ke.
約 19:24 Só-yî pîn-é chhiu chhâm-siòng kóng: “Ngài-teû m̀-hó chhá-lan Kì-ke sâm, lòi chhû-chhiâm-é, khon má-ngìn tet-tó”; liá yin-ngiam sṳn-kîn só kóng ke, kì-teû pí-chhṳ́ pûn Ngài-ke ngoi-sâm, yu vi-chho̍k Ngài-ke ngoi-sâm lòi chhû-chhiâm-é. Liá-teû pîn-é chhiu án-ngiòng lòi-cho.
約 19:25 Yâ-sû ke â-mê, lâu Kiâ mê ke ló-moi Mâ-li-â, hàn-yû Kiet-lò-pha ke pu-ngiòng Mâ-li-â, pin Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, khî chhai Yâ-sû ke sùn-theù.
約 19:26 Yâ-sû khon-tó Kiâ mê, pin só oi-siak ke mùn-thù, khî chhai sùn-theù, chhiu tui Kiâ mê kóng: Â-mê, khon-â ngì-ke lai-é!
約 19:27 Yâ-sû chhiu tui ke mùn-thù kóng: “Khon-â ! Ngiâ â-mê !” Tui ke-sṳ̀, ke mùn-thù chiap Kì â-mê to chhṳ-kâ ke vuk-hâ hi he̍t.