《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_3 Vi Yâ-sû Cho Kien-chṳn

約 5:30Ngài phìn chhṳ-kâ put-nèn cho-mak-ke sṳ: “Cheu Ngài só thâng ke chṳ́-yi lòi sṳ́m-phan;Ngài-ke sṳ́m-phan ya-he kûng-tong ke; yîn-vi Ngài mò khiù chhṳ-kâ ke yi, chṳ́-yû khiù chhâi-khién Ngài-ke ngìn ke chṳ́-yi.
約 5:31Ká-sṳ́ Ngài vi chhṳ-kâ cho-chṳn, Ngài-ke chṳn chhiu m̀-he chṳ̂n.
約 5:32Chúng-he yû yit-ke vi Ngài cho-chṳn; Ngài tî kì vi Ngài só cho ke chṳn he chṳ̂n.
約 5:33Ngì-teû yû phai-ngìn hi kien Yok-hon, kì ya-yû vi chṳ̂n-lî cho-chṳn.
約 5:34Chúng-he Ngài m̀-he sî-yeu ngìn ke kien-chṳn; Ngài kóng liá-teû fa he-oi sṳ́-tó ngì-teû tet-kiu.
約 5:35Yok-hon khó-pí yit-chán chho̍k-tén yu fat-kông ke tên, ngì-teû ya ngien-yi chhiam-sṳ̀ hióng-su kì-ke kông.
約 5:36Chúng-he Ngài yû thai-ko Yok-hon ke chṳn-kí, yîn-vi Â-pâ kâu pûn Ngài lòi vàn-sṳ̂n liá-ke kûng-chok, chhiu-he Ngài só cho ke kûng-chok. Liá-teû kûng-chok khó-yî chṳn-mìn he Â-pâ chhâi-khién Ngài lòi ke.
約 5:37Chhâi-khién Ngài-ke Â-pâ, ya-yû vi Ngài lòi cho-chṳn, ngì-teû m̀-sṳt thâng-ko Kì-ke sâng, ya m̀-sṳt khon-ko Kì-ke mien.
約 5:38Ngì-teû ya mò chiông Kì-ke tho piong chhai ngì-teû sîm-chûng, yîn-vi Kì só chhâi-khién lòi ke, ngì m̀ sin Kì.
約 5:39Ngì-teû ngiên-kiu Sṳn-kîn, ngin-vì chhai ke tî-poi khó-yî chhìm-tó yún-yén ke sâng-miang; khì-sṳ̍t Sṳn-kîn ya-he vi Ngài cho-chṳn ke.
約 5:40Ngì-teû yu m̀ ngien lòi chhiu-khiun Ngài lòi tet sâng-miang.
約 5:41 “Ngài m̀ chûi-khiù ngìn lòi chhṳ̂-chan.
約 5:42Chúng-he Ngài tui ngì-teû chhin liáu-kié, tî ngì-teû chhṳ-kâ sîm-chûng mò Song-ti ke oi.
約 5:43Ngài he fung Ngâ Â-pâ ke miàng lòi, ngì-teû yu mò chiap-na̍p Ngài; yû phe̍t-ngìn fung chhṳ-kâ ke miàng lòi, ngì fán-chón chiap-na̍p kì.
約 5:44Ngì-teû pí-chhṳ́ tui ngì-teû chhṳ-kâ chiap-su chan-mî, chúng-he m̀ khiù tui thu̍k-yit-vù-ngi ke Song-ti ke-vi lòi ke chhṳ̂n-chan,ngì-teû chhiu ngióng-tet voi sin Ngài nò?
約 5:45Mo̍k ngin-vì Ngài oi chhai Â-pâ mien-chhièn lòi ko ngì-teû; oi ko ngì-teû ke, chit-he Mô-sî, he ngì-teû só ngióng-mong ke.
約 5:46Ká-sṳ́ ngì-teû yû sin Mô-sî, chhiu pit-thin sin Ngài; yîn-vi kì-ke sû yû ki-chai Ngài-ke sṳ.
約 5:47Chúng-he ngì-teû ki-yèn m̀ sin kì-ke sû, ngióng-voi sin Ngài-ke fa?