《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_01 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

21:1 Kì-teû hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, to Pak-fap-khì, chhai Kám-lám-sân, Yâ-sû chhiu ham lióng-ke mùn-thù siên hàng,
21:2 lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû hi ngì-teû theù-chhièn ke hiông-chhûn, chit-sṳ̀ voi chhìm-tó yit-chak lì-è lâu yit-chak se-lì-è thò khiung-ha; chiông kì-teû kié-khôi, khiên kì-teû lòi Ngài liá-vi.
21:3 Na yû ngìn tui ngì-teû kóng mak-ke, ngì-teû chhiu kóng: ‘Chú oi yung kì-teû’; kì yit-thin chit-sṳ̀ chhiu chún ngì-teû khiên lòi.”
21:4 Liá-khien sṳ chhiu-he oi yin-ngiam siên-tî só kóng-ko ke fa:
21:5 Hi lâu Siak-ôn-sàng ke chṳ́-ńg kóng: “Khon-â ! Ngì-ke vòng lòi lé ! Kì chhin khiâm-pî, khì chhai lì-è ke poi-nòng-táng, khì chhai se-lì-è ke poi-nòng-táng.”
21:6 Mùn-thù chhiu-hi, cheu Yâ-sû só fûn-fu ke fa lòi hàng.
21:7 Kì-teû chiông lì-è lâu se-lì-è khiên-lòi, yung kì-teû ke sâm tap chhai lì-è ke poi-nòng-táng; Kì chhiu khì-sông-hi.
21:8Yû yit-thai-khiùn ngìn chiông chhṳ-kâ ke sâm phû chhai lu-song; ya-yû ngìn chám su-kî, phû chhai liá lu-song.
21:9 Hàng chhai theù-chhièn lâu heu-poi thèn ke chung-ngìn thai-sâng ham kóng: “Thai-vi ke chṳ́-sûn, siung-chan kûi pûn Kì ! Chhài Chú miàng lòi ke ngìn tet-tó Song-chú su-fuk ! Ngien siung-chan kûi pûn chṳ-kô ke Song-chú !”
21:10 Yâ-sû ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, chhiòn-sàng chhiòn-phu chhiu yeù-thung. Yû ngìn mun kóng: “Liá ngìn he má-ngìn nò?”
21:11 Ke-teû ngìn chhiu kóng: “Liá-ke ngìn he siên-tî Yâ-sû, chhṳ Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi-ke.”