《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_02 Yù-thai ke Sí

27:3 Ke-sṳ̀ chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai, yit-ha khon-tó Kì su thin-chhui lé, chhiu heu-fí, chiông sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn nâ chón-hi vàn chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló,
27:4 kóng : “Yîn-vi ngài chhut-mai mò chhui ke ngìn, hoi Kì sí, ngài yû chhui lé.” Chúng-he kì-teû kóng : “Liá-ke lâu ngài-teû yû mak-ke koân-he, liá-he ngì chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn.”
27:5 Yù-thai chhiu chiông ke-teû ngiùn-chhièn thiú chhai Sṳn-thien-tú, chhut-hi tiau-kiáng sí.
27:6 Chi-sṳ̂-chóng ngiâm-hí ke-teû ngiùn-chhièn, chhiu kóng : “Liá-ke ngiùn-chhièn he hiet-chhièn, m̀-hó lo̍k chhai fung-hien-siông.”
27:7 Kì-teû chhiu chhâm-siòng, chiông liá-ke ngiùn-chhièn nâ hi mâi seû-fì sṳ̂-fu ke thi, lòi-cho mài-chong ngoi-hiông ngìn ke mu-thi.
27:8 Só-yî, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit, thai-kâ hàn ham ke thi cho “Hiet-thièn”.
27:9 Liá-khien sṳ chhiu-he yin-ngiam siên-tî Ya-li-mí só kóng ke fa : “Chit-he kóng, kì-teû nâ sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn, chhiu-he Yî-set-lie̍t-ngìn só thùng-yi vi Kì fu-chhut ke ka-chhièn,
27:10 chhiu chiông liá-ke ngiùn-chhièn nâ hi mâi seû-fì sṳ̂-fu ke thi; liá-he cheu Chú só min-lin Ngài-ke.