《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_5 Pí-tet Chai-sâm M̀ Ngin Yâ-sû

約 18:25 Liá-sṳ̀, Sî-mùn Pí-tet hàn khî chhai ke phoi-fó. Yû ngìn chhiu tui kì kóng: “Ngì ya su̍k Kiâ mùn-thù, kám m̀-he mâ ?” Kì chhiu au kóng: “Ngài m̀-he.”
約 18:26 Yû yit-ke phu̍k-ngìn,chhiu-he pûn Pí-tet siok-thet ngí-kûng ke-sà ke chhîn-su̍k, kóng: “Ngài khon-tó ngì lâu Kì khiung-ha chhai kám-lám-yèn tî-poi, kám m̀-he?”
約 18:27 Chúng-he Pí-tet yu au kóng mò, ke-sṳ̀ kê-é chhiu thài.