《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_06, Khong-tén ke Pó-pi

13:37 Yâ-sû chhiu yin-tap: “ Ke ve hó-chúng ke ngìn chhiu he ngìn Chṳ́;
13:38 thièn chhiu he liá-ke sṳ-kie; hó-chúng he Thiên-koet ke chṳ́; phai-é he su̍k ke sià-ok-chá ke chṳ́;
13:39 ve phai-é ke tui-thi̍t chhiu-he Mô- kúi; sû-kot ke sṳ̀-heu,he sṳ-kie ke ma̍t-ngit; sû-kot ke kûng-ngìn chhiu he sṳ́-chá.
13:40 To ma̍t-ngit, chok-ok ke ngìn oi chhiong phai-é khiung-yong pûn-ngìn pâng chhut-lòi, fit-lo̍k fó-chûng hi seû.
13:41 Ngìn-chṳ́ oi chhâi-phai Kì-ke sṳ́-chá, chiông Kì ke Koet tî-poi ke-teû hoi ngìn fam-chhui lâu hàng put fap ke ngìn lûng-chúng chok hí-lòi ,
13:42 chhiu fit-lo̍k kì-teû chhai fó-lù. Chhai ke-vi, kì-teû yit-thin voi thai-keu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.
13:43 Ke-sṳ̀, ngi-ngìn chhai kì-teû Â-pâ ke Koet tî-poi, chhiu voi fat-kông chhiong ngit-theù yit-yong. Yû ngí-khûng hó thâng ke ngìn, chhiu oi thâng.
13:44 “Thiên-koet chhiu chhiong chhòi-pó chhòng chhai thièn-tú; yû ngìn chhìm-tó chhiu chiông kì khèm-hí-lòi, yèn-heu fôn-hí mai-thet chhṳ-kâ chhiòn-phu só-yû ke, chhiu lòi mâi ke thièn.