《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_05 Yû-koân Kî-tuk ke Mun-thì

22:41 Fap-li-soi-ngìn chhi-si̍p ke sṳ̀-heu, Yâ-sû mun kì-teû kóng:
22:42 “Ngì-teû tui Kî-tuk he ngióng-pân sióng? Kì he má-ngìn ke chṳ́-sûn nò?” Kì-teû tui Kì kóng: “He Thai-vi ke chṳ́-sûn.”
22:43 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Chúng-he, ngióng-pân Sṳn-Lìn kám-thung Thai-vi chhṳ̂n Kì cho Chú nè? Thai-vi kóng:
22:44 Song-chú tui Ngài-ke Chú kóng: ‘Chhô chhai Ngài-ke yu-phién,tén Ngài chiông Ngì-ke sù-thi̍t hòng-fu̍k chhai Ngì-ke kiok-hâ.’
22:45 Thai-vi yí-kîn chhṳ̂n Kì cho ‘Chú’, Kî-tuk ngióng-pân he Thai-vi ke chṳ́-sûn nò?”
22:46 Mò ngìn nèn en Kì, chhṳ ke-ngit yî-heu, ya mò ngìn kám nâ mak-ke nàn-thì lòi kháu Kì.