《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-chông_0 Oi sṳt Thiên-fu Ya oi sṳt Yâ-sû

約 16:1 Ngài chiông liá-teû fa lâu ngì-teû kóng, oi sṳ́ ngì-teû ke sîm m̀-voi yeù-thung.
約 16:2 Kì-teû voi chiông ngì-teû kiuk-chhut fi-thòng, chúng-he sṳ̀-heu voi to lé, fàm sat ngì-teû ke ngìn, voi ngin-vì kì-teû só cho ke sṳ-chhìn he chûng-sîm sṳ-fung Song-chú.
約 16:3 Kì-teû voi cho liá-teû sṳ, he yîn-vi kì-teû m̀-sṳt Â-pâ ya m̀-sṳt Ngài.
約 16:4 Chúng-he lâu ngì kóng liá-teû sṳ, he ke sṳ̀-heu to lé, ngì-teû chhiu ki-tet Ngài yû lâu ngì-teû kóng ko. Liá-teû sṳ Ngài m̀-chhièn lâu ngì-teû kóng, yîn-vi Ngài yit-chhṳ̍t lâu ngì-teû thùng-chhai.