《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_4 Theù-yit-pái Sién-seu Ho̍k-sâng

約 1:35 Chhai thiên-kông-ngit Yok-hon lâu kiâ lióng-ke mùn-thù chhai ke-vi khì;
約 1:36 Yok-hon khon Yâ-sû chhai ke-vi kîn-ko, chhiu kóng: “Khon â! Song-chú ke kâu-yòng !”
約 1:37 Ke lióng-ke mùn-thù, thâng-tó kì-ke fa, chhiu thèn Yâ-sû.
約 1:38 Yâ-sû chón-sṳ̂n khon-tó kì-teû thèn Kì, chhiu mun kì-teû kóng: “Ngì-teû chhìm mak-ke?” Kì-teû chhiu tui Kì kóng: “Lâ-pí (fân-yi̍t chhiu-he kóng Sîn-sâng), Ngì he̍t chhai nai-vi?”
約 1:39 Chhiu lâu kì-teû kóng: “Lòi, ngì-teû chhiu khon-tet-tó.” Ku-só kì-teû chhiu-lòi khon-tó Kì he̍t chhai nai-vi; ke-ngit chhiu lâu Kì khiung-ha he̍t ; tông-sṳ̀ thai-yok hâ-chu si-tiám-chûng.
約 1:40 Thâng-tó Yok-hon, lòi thèn Yâ-sû ke lióng-sà chûng, yit-ke he Sî-mùn Pí-tet ke hiûng-thi Ôn-tet-lie̍t.
約 1:41 Kì chhiu-siên chhìm-tó chhṳ-kâ ke hiûng-thi Sî-mùn, lâu kì kóng: “Ngài-teû ki-yèn chhìm-tó Nì-soi-â.” (Nì-soi-â fân-yi̍t chhiu-he Kî-tuk)
約 1:42 Chhiu tai kì lòi kien Yâ-sû. Yâ-sû chu-muk kì, chhiu kóng: “Ngì he Yok-hon ke lai-é Sî-mùn; Ngì chiông chhṳ̂n-cho Kî-fap” (fân-yi̍t chhiu-he Pí-tet).