《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_02, Sṳ́ Ngìn Mò Chhiang-li ke Tûng-sî

15:10 Yâ-sû ham chung-ngìn lòi chhiu Kì, lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû oi thâng Ngài ke fa, ya oi mìn-pha̍k !
15:11 Tui choi ngi̍p-hi ke tûng-sî m̀ voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li, thu̍k he chhiùng choi chhut-lòi ke chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li.”
15:12 Ke sṳ̀-heu, mùn-thù hàng-chhièn lòi tui Yâ-sû kóng : “Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-teû fa chhin m̀-fu̍k, ngì tî mò?”
15:13 Yâ-sû en kóng : “Put-lun mak-ke, fàm m̀-he Ngài thiên-táng ke Fu só chung ke chhṳ̍t-vu̍t,lûng-chúng yit-thin oi lièn kîn pâng-thet.
15:14 Yû chhia kì-teû ! Kì-teû he mô-muk ke ngìn, oi ngión-pân vi ngìn tai-lu; na mô-muk-ke tai mô-muk-ke, lióng-sà yit-thin tiet-lo̍k fut-tú hi.”
15:15 Pí-tet en Kì kóng : “Chhiáng Ngì lâu ngài-teû kié-sṳt liá-ke pí-yi ke yi-sṳ.”
15:16 Yâ-sû chhiu kóng: “To liá-ha ngì-teû hàn he thùng phe̍t-ngìn khiung-yong m̀ mìn-pha̍k mâ?
15:17 Ngì-teû kám-kóng m̀ tî, thai-fàm chhiùng choi ngi̍p-hi ke tûng-sî,he to tú-sṳ́ tî-poi hi, yèn-heu yu ô chhut-lòi.
15:18 Thu̍k-he chhiùng choi chhut-lòi ke chhiu he chhiùng sîm chhut-lòi ke; liá-ke chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li.
15:19 Yîn-vi chhiùng sîm chhut-lòi ke, yû chúng-chúng ke ok-ngiam; liá-teû ok-ngiam voi sṳ́ kì fam hiûng-sat, kiên-yìm, thûng-kiên, theû-nâ, kóng fâ-liâu, fí-pong liá-teû chhui.
15:20 Liá-teû chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. Chhiong màng sé sú chhiu lòi sṳ̍t-fan liá-teû sṳ, m̀ voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li.