《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-chông_4 Yâ-sû He Sâng-miang ke Liòng-sṳ̍t

約 6:25 Ki-yèn chhai hói ke tui-ngan chhìm-tó Kì, chhiu mun Kì kóng: “Sîn-sâng, Ngì kí-sṳ̀ lòi liá-vi?”
約 6:26 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, ngì-teû chhìm Ngài, m̀-he yîn-vi khon-tó sṳ̀n-chiak, he yîn-vi yû sṳ̍t ke-teû liòng-sṳ̍t, yu tet-tó páu-chiuk.”
約 6:27 Ngì-teû lô-khú m̀-hó vi-tó voi fú-fai ke mí-liòng, oi vi-tó chhùn-to yún-sên ke mí-liòng, chit-he Ngìn-Chṳ́ oi pûn ngì-teû ke; yîn-vi Kì, chit-he Â-pâ Song-chú só phî-chún ke.
約 6:28 Kì-teû chhiu tui Kì kóng: “Ngài-teû oi ngióng-tet hàng-lòi-cho Song-chú ke kûng-chok nò?”
約 6:29 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû sin-kho Kì só chhâi-khién-chá, chhiu-he Song-chú ke kûng.”
約 6:30 Kì-teû chhiu mun Kì kóng: “Ngì oi hàng mak-ke sṳ̀n-chiak, sṳ́ ngài-teû khon-tó hó lòi sin Ngì nò?”
約 6:31 Ngài-teû ke chú-siên chhai khóng-yâ yû sṳ̍t Mâ-nâ; cheu Sṳn-kîn só ki-chai ke: ‘Kì chiông tui thiên-táng lòi ke liòng-sṳ̍t su pûn kì-teû sṳ̍t.’”
約 6:32 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chai lâu ngì-teû kóng,m̀-he Mô-sî yû chiông tui thiên-táng lòi ke liòng-sṳ̍t su pûn ngì-teû, chṳ́-yû Ngâ Pâ chiông tui thiên-táng lòi-ke chṳ̂n liòng-sṳ̍t su pûn ngì-teû.
約 6:33 Yîn-vi Song-chú ke liòng-sṳ̍t he tui thiên-táng kong-lìm, chiông sâng-miang su pûn sṳ-kie. ”
約 6:34 Kì-teû chhiu tui Kì kóng: “Chú â ! Chhiáng chiông liá-ke liòng-sṳ̍t sòng-sòng su pûn ngài-teû.
約 6:35 Yâ-sû lâu kì-teû kóng, Ngài chhiu-he sâng-miang ke liòng-sṳ̍t; ngìn lòi Ngài liá-vi, chhiu pit-thin mò kî-ngo, ngìn sin-kho Ngài, ya yún-kiú m̀-voi hot.
約 6:36 Chúng-he Ngài yû lâu ngì-teû kóng, ngì-teû yí-kîn yû khon-tó Ngài, ya hàn m̀ sin.”
約 6:37 Fàm Â-pâ só pûn Ngài-ke pit-thin oi lòi Ngài liá-vi; ngìn lòi Ngài liá-vi, Ngài ya chhie̍t-tui m̀-voi khî-chhie̍t kì.
約 6:38 Yîn-vi Ngài tui thiên-táng hâ-lòi, m̀-he phìn Ngài chhṳ-kâ ke chṳ́-yi hàng-sṳ, he-oi sṳ̍t-hàng ‘Chhâi Ngài lòi ke’ ke chṳ́-yi.
約 6:39 Ke ‘Chhâi Ngài lòi ke’ ke chṳ́-yi, chhiu-he oi Ngài pó-sú Kì só pûn Ngài-ke, lièn yit-ke ya m̀-voi sṳt-thet, fán-chón chhai ma̍t-ngit sṳ́ kì-teû fu̍k-fa̍t.
約 6:40 Yîn-vi liá-ke chhiu-he Ngâ Pâ ke chṳ́-yi, chit-he pûn só-yû khon-tó Lai-é lâu lòi sin Kì-ke ngìn, hó tet-tó yún-sên; Ngài chhai ma̍t-ngit ya-oi sṳ́ kì-teû fu̍k-fa̍t.”
約 6:41 Yù-thai-ngìn yîn-vi Yâ-sû kóng: “Ngài he tui thiên-táng kong-hâ-lòi ke liòng-sṳ̍t,” chhiu am-chûng ngi-lun Kì.
約 6:42 Kì-teû chhiu kóng: “Liá-ke kám m̀-he Yok-sit ke lai-é Yâ-sû mâ? Kì-ke yà-ôi ngài-teû ya sṳt. Kì ngióng-tet kám kóng,Ngài he tui thiên-táng kong-hâ-lòi ke !”
約 6:43 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Ngì-teû mo̍k chhai am-chûng ngi-lun.”
約 6:44 Na m̀-he chhâi Ngài lòi ke Â-pâ yín-tai kì-teû, chhiu mò ngìn voi lòi Ngài liá-vi;Ngài chhai ma̍t-ngit voi sṳ́ kì-teû fu̍k-fa̍t.
約 6:45 Chung-siên-tî ke sû yû ki-chai kóng: ‘Kì-teû chhiòn-phu ya chiông-oi tet Song-chú ke kau-sṳ.’ Fàm só-yû thâng-chhiùng Â-pâ yu chiap-su Kiâ kau-sṳ ke, pit lòi Ngài liá-vi.
約 6:46 M̀-he kóng yû ngìn sṳt khon-ko Fu, chṳ́-yû tui Song-chú lòi ke, kì-teû chhiu-yû khon-kôA-pâ.
約 6:47 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, sin ke ngìn yû yún-sên.
約 6:48 Ngài he sâng-miang ke liòng-sṳ̍t.
約 6:49 Ngì-teû ke chú-siên chhai khóng-yâ sṳ̍t Mâ-nâ, hàn-he sí-thet.
約 6:50 Liá-ke tui thiên-táng kong-hâ-lôi ke liòng-sṳ̍t, sṳ́ sṳ̍t ke ngìn chhiu m̀- voi sí.
約 6:51 Ngài he sâng-miang ke liòng-sṳ̍t , tui thiên-táng kong-hâ-lôi ke, sṳ̍t liá-ke liòng-sṳ̍t ke ngìn,chhiu pit-voi siên-to yún-sên.Ngài só oi su pûn ngìn ke liòng-sṳ̍t , chhiu-he Ngài-ke ngiuk, he-oi pûn sṳ-kiên-ngìn tet-tó sâng-miang ke.
約 6:52 Liá-ke fa chhai Yù-thai-ngìn tông-chûng yîn-hí kit-lie̍t ke chên-lun. Kì-teû kóng: “Liá-ke ngìn ngióng-pân voi chiông Kì-ke ngiuk lòi pûn ngài-teû sṳ̍t nè?”
約 6:53 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng,ngì-teû ki-yèn m̀ sṳ̍t Ngìn-Chṳ́ ke ngiuk, lîm Kì-ke hiet, ngì-teû chhiu-mò chṳ̂n ke sâng-miang.
約 6:54 Sṳ̍t Ngài-ke ngiuk, lîm Ngài-ke hiet, chhiu-yû yún-sên,Ngài chhai ma̍t-ngit ya-oi su kì fuk-hi.
約 6:55 Yîn-vi Ngài-ke ngiuk he chṳ̂n ke sṳ̍t-vu̍t, Ngài-ke hiet he chṳ̂n ke yím-liau.約 6:56 Ke sṳ̍t Ngài-ke ngiuk, lîm Ngài-ke hiet, kì chhiu-chhai Ngài tî-poi, Ngài ya chhai kì tî-poi, lióng-sà sàng-cho yit-thí.
約 6:57 Yún-sên keÂ-pâ chhâi-khién Ngài, Ngài chhiu yîn-vi Fu lòi sâng; sṳ̍t Ngài-ke ngiuk ya-oi yîn-vi Ngài lòi sâng.
約 6:58 Liá-ke he tui thiên-táng kong-hâ-lòi ke liòng-sṳ̍t ; m̀-he chhiong ngì-teû ke chú-siên sṳ̍t-ko ke,kì-teû sṳ̍t Mâ-nâ, hàn-he sí-thet; chúng-he sṳ̍t liá-ke liòng-sṳ̍t ke ngìn chhiu pit-thin sâng-to yún-sên.”
約 6:59 Yâ-sû he chhai Kâ-pak-nùng fi-thòng kau-sṳ ngìn kóng ke fa.