《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_02 Yâ-sû Liâng Sé-kî lâu Su Sṳ-tham

1:9 Chhai mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû chhiùng Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi, Kì chhai Yok-tan-hò su Yok-hon ke sé-lî.

1:10 Chit-sṳ̀, Yâ-sû chhiùng súi-chûng sông-lòi, chhiu khon-tó thiên-khôi, Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è yit-yong, kong-lo̍k chhai Kì sṳ̂n-song; 1:11 chhiùng thiên-táng yû sâng-yîm chhòn-hâ-lòi, kóng: “Ngì he Ngài só oi-siak keLai-é, Ngài só fôn-hí ke.”

1:12 Sṳn-Lìn chit-sṳ̀ tai Kì hi-to khóng-yâ.

1:13 Kì chhai khóng-yâ si-sṳ̍p ngit su Sat-tan ke sṳ-tham lâu khìm-chhu khiung-ha; chúng-he, ke-teû sṳ́-chá ya lòi fu̍k-sṳ Kì.