《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_3, Kié-sṳt Ve-chúng ke Pí-yi

13:18 “Só-yî,ve-chúng ke pí-yi, ngì-teû oi thâng ngi̍p-hi.
13:19 M̀ lun má-ngìn thâng-tó thiên-koet ke chṳ̂n-tho,ká-sṳ́ he mò mìn-pha̍k, chhiu chhiong ve chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́, ke sià-ok-chá lòi-to, chiông ve lo̍k chhai kì sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-cheú.
13:20 Ve lo̍k chhai sa̍k-thièn-hong ke chúng-chṳ́, liá-ke chhiu he ngìn thâng-tó ke chṳ̂n-tho, chit- sṳ̀ fôn-hí chiap-na̍p;
13:21 chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì-teû chhṳ-kâ nui-sîm tang-kîn mò chhṳ̂m,chhùn mò kí-kiú; yit-tán vi-chho̍k chṳ̂n-tho tù-tó khun-nàn ya-he pet-hoi, chhin kiak chhiu tiet lo̍k-hi.
13:22 Ke ve lo̍k chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́, chhiu he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho yî-heu; pûn liá sṳ-kiên ke chhâu-sîm lâu chhièn-chhòi mì-fe̍t, hip-tén liá-ke chṳ̂n-tho,mò fap-thu kiet kó-chṳ́.
13:23 Ke ve lo̍k chhai hó thi-nài ke tî-poi ke chúng-chṳ́, liá-ke chit-he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, yû mìn-pha̍k, chhiu kiet kó-chṳ́; yû-teû yit-pak-phi, yû-teû liuk-sṳ̍p-phi, yû-teû sâm-sṳ̍p-phi.”