《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_2, Khiù, Chhìm, Phông-mùn

7:7 “Ngì-teû khiù, chhiu pûn ngì-teû tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, chhiu vi ngì-teû lòi khoi.
7:8 Yîn-vi thai-fàm mî-yit-ke ngìn khiù chhiu tet-tó; chhìm ke, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn ke, chhiu vi kì tá-khôi-lòi.
7:9 Ngì- teû chûng yû má-ngìn, kiâ chṳ́ lâu kì thó piáng, fán-chón nâ sa̍k-theù lòi pûn kì?
7:10 Fe̍t-chá thó ńg-è, fán-chonyu2 nâ sà-kô lòi pûn kì?
7:11 Só-yî ngì-teû sûi-yèn m̀-hó, hàn tî nâ hó tûng-sî lòi pûn ngì-teû ke chṳ́-ńg, án-ngiòn ngì-teû chhai thiên-táng ke Fu, chhièn voi m̀ chiông hó tûng-sî lòi su pûn khiù Kì ke ngìn mâ?
7:12 “Thai-fàm ngì-teû oi phe̍t-ngìn ngióng-pân tui-thai ngì-teû, ngì-teû ya oi ngióng-pân tui-thai ngìn; yîn-vi liá-ke chhiu he li̍t-fap lâu siên-tî kau-hiun ke chṳ̂n yi-ngi.