《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_5, Ke-chhoi-chṳ́ ke Pí-yi

13:31 Yâ-sû yu tui kì-teû kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: “ Thiên-koet khó-pí yit-lia̍p ke-chhoi-chṳ́, yû ngìn nâ-lòi chung chhai thièn-tú.
13:32 Liá-ke chúng-chṳ́ pí khì-thâ yit-chhiet ke chúng-chṳ́ kha se,tén-to kì thai hí-lòi chhiu thai-ko phe̍t-yong ke chhoi; chúng-he kì sàng-cho yit-theù su, sṳ́ thiên-táng ke tiâu-é ya chhai kì ke su-táng-kô cho-teu.
Fat-kau ke Pí-yi 13:33 Yâ-sû yu tui kì-teû kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: “ Thiên-koet khó-pí fat-kau, yû yit-ke fu-ngìn-kâ nâ lòi piong lo̍k chhai si-sṳ̍p kûng-sṳ̂n ke mien-tú, sṳ́ kûi-thòn ke mien chhiòn-phu fat hí-lòi.”
Sṳ́-yung Pí-yi 13:34 Liá yit-chhiet ke tho-lî, Yâ-sû chhiòn-phu he yung pí-yi tui chung-ngìn kóng; mò yit-pái m̀ he yung pí-yi tui kì-teû kóng. 13:35 Kì án-ngiòng cho, he oi lòi yin-ngiam siên-tî só kóng ko ke fa: “Ngài oi yung pí-yi tui kì-teû kóng; chiông chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi só khong-tén ke sṳ kóng pûn kì-teû thâng.”
Kié-sṳt Phai-é ke Pí-yi 13:36 Chúng-he Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn, ngi̍p-hi vuk-tú. Kià mùn-thù hàng -chhièn-lòi mun kóng : “Thièn-tú ke phai-é liá-ke pí-yi he mak-ke yi-sṳ?”.