《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_2 Yâ-sû Yi-ngièn Voi Pûn-ngìn Chhut-mai

約 13:21 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa, sîm-chûng fî-sòng thung-khú kóng : “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, ngì-teû chûng yû yit-ke ngìn oi chhut-mai Ngài.”
約 13:22 Chung-mùn-thù pí-chhṳ́ siông-khon, m̀ tî Kì só kóng ke he má-ngìn.
約 13:23 Yû yit-ke Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù, chet-sṳ̂n khau chhai Yâ-sû ke hiûng-fài-chûng.
約 13:24 Só-yî Sî-mùn Pí-tet chhiu am-sṳ kì kóng: “Kì só chṳ́ ke he má-ngìn?
約 13:25 Khau chhai Yâ-sû hiûng-fài-chûng ke mùn-thù, chhiu mun Kì kóng : “Chú â ! He má-ngìn?”
約 13:26 Yâ-sû chhiu en kóng: “Ngài oi vun yit-khoai piáng-è pûn kì, ke-sâ chhiu-he.” Kóng-liáu, Kì chhiu nâ pûn Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é Yù-thai.
約 13:27 Yù-thai yit chiap-ko piáng-è, ke Sat-tan chhiu ngi̍p kì-ke sîm. Yâ-sû tui kì kóng: “Ngì só ke-va̍k ke, hó kón-kín hi cho.”
約 13:28 Chhai-chho mò ngìn tî Yâ-sû cho-mak-ke lâu kì kóng liá-ke fa.
約 13:29 Yîn-vi Yù-thai he kón chhièn-chhòi ke, yû-teû mùn-thù sióng Yâ-sû he fûn-fu kì hi mâi ko-chiet yung ke tûng-sî; ya-he oi ham kì tai tûng-sî pûn khiûng-khú-ngìn.
約 13:30 Só-yî Yù-thai sṳ̍t ke-te piáng-è heu, chit-sṳ̀ chhiu chhut-hi; tông-sṳ̀ yí-kîn am lé.