《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 17 chông_02, Yî-hó Pûn Kúi Fu-sṳ̂n ke Se-ngìn-è

17:14 Kì-teû chón-to chung-ngìn ke thi-fông sṳ̀, yû yit-ke ngìn lòi khiù Yâ-sû, khúi-pai Kì, kóng:
17:15 Chú â,khiù ngì khó-lièn ngâ ke lai-é ! Kì pot yòng-tiên, sṳ̍p-fûn kân-khú;yîn-vi kì sòng-sòng tiet lo̍k fó tî-poi, yu sòng-sòng tiet lo̍k súi-chûng hi.
17:16 Ngài tai kì chhîn-chhiu Ngì-ke mùn-thù, chúng-he kì-teû mò phan-fap yî-hó kì.”
17:17 Yâ-sû en kóng : “ Ngì-teû liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân án mò sin-sîm, án fú-phai ! Ngài hàn oi lâu ngì-teû thùng-chhai liá-vi kí-kiú nè? Hàn oi ngiûn-nai ngì-teû kí-kiú? Tai ngì ke se-ngìn-è lòi Ngài liá-vi.
17:18 Yâ-sû chit-phi ke kúi; kúi yit lì-khôi ke se-ngìn-è, kì ke phiang chit-sṳ̀ chhiu chhièn-yi lè.
17:19 Heu-lòi mùn-thù chhiu lòi mun Yâ-sû, kóng : “Ngióng-pân ngài-teû mò fap-thu chiông kúi kiuk-chhut hi nò?”
17:20,21 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Yîn-vi ngì-teû ke sin-sîm he thet-se. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng,Ngì-teû ke sin-sîm ká-sṳ́ yû chhiong yit-lia̍p ke-chhoi-chṳ́ án thai, ngì-teû chhiu-he tui liá-ke sân kóng : ‘Lì-khôi liá-vi, sái-to ke-vi hi.’ kì ya pit-thin sái-khôi; Mò mak-ke sṳ he ngì-teû cho m̀-tó ke.”