《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_08, Sîn Khiu ke Kau-hiun

Sîn Khiu ke Kau-hiun
13:51 Yâ-sû mun kì-teû kóng: “Liá- teû fa sṳ́ ngì-teû chhiòn-phu mìn-pha̍k mò?” Kì- teû lâu Kì kóng : “Mìn-pha̍k.”
13:52 Yâ-sû chhiu tui kì-teû kóng : “Thai-fàm mî-yit-ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ sàng-cho Thiên-koet ke ho̍k-sâng, he chhiong cho yit kâ chṳ̂ chú ke ngìn, chhai kì-ke khu-fòng chiông sîn khiu ke tûng-sî chhiòn-phu pân-chhut-lòi.

Yâ-sû Chhai Nâ-sat-le̍t Pûn-ngìn Khî-chhie̍t
13:53 Yâ-sû kóng-vàn liá-teû pí-yi, Kì chhiu lì-khôi ke thi-fông,
13:54 chón to Kì chhṳ-kâ ke kâ-hiông, chhiu chhai kì-teû ke fi-thòng lòi kau-hiun kì-teû; thâng-tó ke ngìn lûng-chúng chhin khì-koai, kóng : “Liá- ke ngìn chhiùng nai-vi tet-tó liá-yong ke chṳ-fi lâu hàng liá-teû sṳ̀n-chiak nò?
13:55 Kì yi5chhien3 m̀ he ke muk-siong sṳ̂-fu ke lai-é mâ? Kiâ mê yî-chhièn m̀ he ôn-to Mâ-li-â? Kì-ke hiûng-thi yî-chhièn m̀ he Ngâ-kok, Yok-sit, Sî-mùn lâu Yù-thai?
13:56 Kì-ke chí-moi chhièn m̀ he he̍t chhai ngài-teû liá-vi mâ? Chúng-he liá-ke ngìn chhiùng nai-vi tet-tó liá yit-chhiet ke sṳ nò?
13:57 Kì- teû chhiu khî-chhie̍t Yâ-sû. Yâ-sû chhiu tui kì-teû kóng : “Chhù-liáu chhai chhṳ-kâ ke pún-hiông, pún-kâ yî-ngoi, siên-tî mò m̀ su ngìn chûn-kin.”
13:58 Yâ-sû chhai ke-vi chhiu mò hàng chhin tô sṳ̀n-chiak, yîn-vi kì-teû m̀-hén sin ke yèn-ku.