《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_06, M̀ Ngiàu Ngìn ke Fái Phu̍k-ngìn

18:21 Ke-sṳ̀ Pí-tet hàng-chhièn lòi, tui Kì kóng : “Chú â, Ngài-ke hiûng-thi tet-chhui ngài, ngài oi ngiàu kì kí-tô pái nò? To chhit-pái la mò?”
18:22 Yâ-sû lâu kì kóng : “Ngài m̀-he lâu ngì kóng chhit-pái; he chhit-sṳ̍p ke chhit-pái.
18:23 Yîn-vi Thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ:Yû yit-ke vòng oi lâu kì-ke phu̍k-ngìn son-sṳ.
18:24 Kì khôi-sṳ́ son-sṳ ke sṳ-heu, yû ngìn chiông yit-ke khiam kì kí-chhiên-van ke phu̍k-ngìn chhièn lòi kien kì.
18:25 Yîn-vi liá-ke ngìn mò hó vàn chhièn, liá-ke chú-ngìn chhiu fûn-fu chiông kì-ke chhiòn-phu chṳ́-ńg, pû-ngiòng lâu kì mai pûn ngìn cho nùng-chhòi, lòi sòng-vàn kì ke chai.
18:26 Ke phu̍k-ngìn khúi chhai vòng ke mien-chhièn, kóng : ‘khôn-yùng ngài yit-pái, ngài yit-thin voi chiông chai-vu vàn-chhîn.’
18:27 Ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chhiu lìn-mén kì, piong kì cheú, lâu miên-liáu kì-ke chai.
18:28 “M̀-ku ke phu̍k-ngìn chhut-lòi heu, chhiu chhìm-tó yit-ke thùng kì khiung-ha cho phu̍k-ngìn ke phân, liá thùng-phân khiam kì kí-ke ngiùn, kì chhiu khiú-tén kì, kha̍k kì ke heù-lièn, kóng : ‘Khiam ngài ke chhièn vàn ngài !’
18:29 Lâu kì khiung-ha cho-sṳ ke phu̍k-ngìn chhiu khiú-hâ-lòi khiù kì kóng: ‘khhon5-yùng ngài yit-pái, ngài yit-thin voi chiông chai-vu vàn-chhîn.’
18:30 Chúng-he kì m̀ hén,fán-chón chiông kì koân chhai kâm-ngiu̍k, tén kì vàn-chhîn kì só khiam ke chai-vu.
18:31 Ke-teû khì-thâ khiung-ha cho-sṳ ke phu̍k-ngìn, khon-tó kì só cho ke sṳ, chhiu chhin yù-seù, chiông liá yit-chhiet hi po-ko chú-ngìn.
18:32 Chú-ngìn chhiu ham liá-ke phu̍k-ngìn lòi, tui kì kóng : ‘ Ngì liá fái-sîm ke phu̍k-ngìn â, ngì só khiam ngài-ke chai-vu, ngì khiù ngài, ngài chhiu lúng-chúng miên-thet.
18:33 ngì m̀-he yin-tông oi lìn-mén ngì ke thùng-phân, chhiong ngài lìn-mén ngì mâ?’
18:34 Kì-ke chú-ngìn chhiu fî-sòng khién, chiông kì koân chhai kâm-ngiu̍k su hìn-fa̍t, tén to kì vàn-chhîn só-yû ke chai-vu.”
18:35 Yâ-sû kóng: “Na ngì-teû m̀-hén sa-miên ngì-teû ke hiûng-thi, Ngài-ke Thiên-táng Â-pâ ya chhiu yit-thin oi án-ngiòng tui-thai ngì-teû.”