《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_1 Khûng ke Fùn-mu

約 20:1 Lî-pai-ngit tá-chó, thiên hàn-màng kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â chó-chó chhiu lòi-to fùn-mu, khon-tó fûng-tén fùn-mu ke sa̍k-theù yí-kîn sái-khôi lé.
約 20:2 Só-yî kì chhiu cheú-hi chhìm Sî-mùn Pí-tet lâu Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù, chhiu tui kì-teû kóng: “Kì-teû chiông Chú sái-chhut fùn-mu, ngài-teû m̀ tî kì-teû chiông Kì piong chhai nai-vi.”
約 20:3 Pí-tet lâu ke mùn-thù chhiu lòi-to fùn-mu.
約 20:4 Lióng-sà khiung-ha cheú, ke mùn-thù cheú-siên-hàng, kiak-ko Pí-tet, chhiu siên-to fùn-mu.
約 20:5 Kì thâm-sṳ̂n hi khon, chhiu khon-tó mà-sâ hàn liù chhai ke-vi; m̀-ku kì mò ngi̍p-hi.
約 20:6 Sî-mùn Pí-tet ya thèn-tén lòi-to, chhiu ngi̍p fùn-mu, khon-tó mà-sâ hàn liù chhai ke-vi.
約 20:7 Yu khon-tó Yâ-sû ke theù-kîn ya liù chhai ke-vi, m̀-he lâu mà-sâ khiung-ha, he kiên-tén chhai phe̍t-vi.
約 20:8 Siên-lòi ke mùn-thù, ya ngi̍p-hi fùn-mu, khon-tó chhiu m̀ sin.
約 20:9 Yîn-vi kì-teû hàn-màng mìn-pha̍k Sṳn-kîn só kóng, “Yâ-sû yin-tông tui sí fu̍k-fa̍t”ke yi-sṳ.
約 20:10 Yèn-heu lióng-ke mùn-thù chhiu chón-hi chhṳ-kâ ke vuk-hâ.