《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon ke Ko-sṳ̂n

14:1 Ke- sṳ̀, Kâ-li-li ke Hî-li̍t-vòng thâng-tó Yâ-sû ke miàng-sâng,
14:2 chhiu tui kì-ke thai-sṳ̀n kóng : “Liá-ke ngìn thin-chho̍k he Sṳ̂-sé Yok-hon fán-sâng, ku-chhṳ́ Kì chang yû hàng liá-teû sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t.”
14:3 Yîn-vi Hî-li̍t vi-chho̍k kiâ hiûng-thi Fî-li̍t ke pû-ngiòng Hî-lò-tí, sṳt ha-lin chiông Yok-hon thak-tén koân chhai kâm-ngiu̍k-tú.
14:4 Yîn-vi Yok-hon sṳt tui Hî-li̍t kóng : “Ngì cham Hî-lò-tí cho pû-ngiòng he m̀ ha̍p-fap ke.”
14:5 Hî-li̍t sióng oi sat kì, chúng-he kiâng chung-ngìn, yîn-vi chung-ngìn siông-sin Yok-hon he siên-tî.
14:6 Hî- li̍t cho sâng-ngit ke ngit, Hî-lò-tí ke moi-é chhai ngìn-hak mien-chhièn thiau-vú, sṳ́ Hî- li̍t fôn-hí.
14:7 Hî-li̍t chhiu tui kì fat-sṳ, yin-hí kì, put-lun kì só khiù ke chhiu sóng pûn kì.
14:8 Kì su-tó kiâ mê ke kâu-sô, chhiu yeû-khiù kóng : “Chhiáng chiông hàng Sṳ̂-sé Yok-hon ke theù-nà piong chhai phàn-tú pûn ngài.
14:9 Vòng chhiu kám-kok fî-sòng vì-nàn; chúng-he kì yí-kîn chhai ngìn-hak mien-chhièn fat-sṳ lè, chṳ́-yû ha-lin cheu kì só yeû-khiù ke pûn kì.
14:10 Só-yî, Hî-li̍t chhiu phai ngìn hi kâm-ngiu̍k-lî, chám Yok-hon ke theù-nà.
14:11 Chiông kì-ke theù-nà piong chhai phàn-tú teû pûn se-â-moi-é, kì chhiu kâu pûn kiâ mê Hî-lò-tí.
14:12 Yok-hon ke mùn-thù lòi, chiông sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi mài-chong; yèn-heu chhiu chiông liá-khien sṳ kóng pûn Yâ-sû tî.