《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_02, Oi Hi-chhie̍t Chhui ke Yú-fe̍t

18:6 “Put-lun má-ngìn sṳ́ liá-teû sin Ngài ke sin-thù, tông-chûng yit-ke ngìn fam-chhui, kì pûn ngìn yung thai sa̍k-theù thò chhai kì-ke kiáng-kîn, fit-lo̍k chhṳ̂m-hói chim-sí hàn-kha yàng.
18:7 Liá sṳ-kiên yîn-vi fam-chhui ke sṳ lòi lì-khôi Ngài, sṳ̍t-chhai chṳ̂n chhám! yîn-vi fam-chhui ke sṳ yit-thin he nàn-miên ke, chúng-he sṳ́ fam-chhui ke sṳ fat-sên ke ngìn chhiu fái lé!
18:8 “Na-he ngì ke yit-chak sú, fe̍t yit-chak kiok, sṳ́ ngì fam-chhui, chhiu chám hâ-lòi, tiû-thet kì. Ngì seú yit-kî sú fe̍t kiok lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng yû sú yû kiok sa fit-lo̍k yún-yén put-me̍t ke lie̍t-fó-chûng.
18:9 Na ngì ke yit-chak muk-chû sṳ́ ngì fam-chhui, chhiu yet chhut-lòi, thiú-thet kì. Seú yit-chak muk-chû lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k ke fó tî-poi.