《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 13 chông_07, Chṳ̂n-chû ke Pí-yi + Ve-mióng ke Pí-yi

Chṳ̂n-chû ke Pí-yi
13:45 “Thiên-koet yu chhiong yit-ke sên-lî-ngìn chhìm kui-chhung ke chṳ̂n-chû.
13:46 Kì chhìm-tó yit-lia̍p fî-sòng kui-chhung ke chṳ̂n-chû, chhiu hi mai-thet kì só-yû ke yit-chhiet,lòi mâi ke-lia̍p chṳ̂n-chû.

Ve-mióng ke Pí-yi
13:47 “Thiên- koet yu chhiong ǹg-mióng ve-lo̍k chhai fù-nui lòi tá kok-chúng ke ǹg.
13:48 Mióng-è yí-kîn nêm lè, tá-ǹg-ke chhiu chiông kì lâi-sông-ngan, chiông ǹg-è fûn-lui, tho̍k-chhut hó-ke sû-lo̍k thúng-tú, m̀-hó ke thiú(抽=chhû???)- khôi chhai ngoi.
13:49 Sṳ-kie ke ma̍t-ngit ya pit-thin chhiong án-ngiòng: sṳ́-chá oi chhut-hi, chhai hó- ngìn chṳ̂-chûng fûn-phe̍t fái-ngìn chhut-lòi,
13:50 chhiu fit-lo̍k kì-teû chhai fó-lù. Chhai ke-vi, kì-teû yit-thin voi thai-keu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.”