《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_5, Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

9:27 Yâ-sû chhiùng ke-vi kîn-ko, yû lióng-ke mô-muk ke ngìn, thèn-tén Kì, ham kóng, “Thài-vi ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-teû.”
9:28 Yâ-sû ngi̍p hi vuk-tú, ke lióng-ke mô-muk ke ngìn chhiu lòi. Kì-teû chhiu tui Kì kóng, “Chú â, ngài-teû sin â.”
9:29 Yâ-sû chhiu yung sú miâ kì-teû ke muk-chû kóng, cheu ngì-teû ke sin-sîm, sṳ̀n-chhiòn ngì-teû.
9:30 Kì-teû ke muk-chû chhiu hó-lè. Yâ-sû ngiàm-ngiàm kim-chṳ́ kì-teû kóng :“M̀ hói pûn ngìn tî liá-teû sṳ.”
9:31 Chúng-he kì-teû chhut-hi, chhiu chiông Kì-ke miàng-sâng chhòn-phien ke thi-fông.