《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_05 Lióng-ke Lai-é ke Pí-yi

21:28 Ngì-teû ngióng-pân siông nò? Ngài oi thâng ngì-teû ke yi-kien. Yû yit-ke ngìn yû lióng-ke lai-é, kì tui thai-ke lai-é kóng: “Lai-é â, kîm-pû-ngit hi phù- thò-yèn cho-sṳ.”
21:29 Kì en kóng : “Ngài m̀ hi.” Heu-lòi kì chhiu kói-pien chú-yi, chhiu-hi.
21:30 Ke â-pâ ya tui thi-ngi ke lai-é án-ngiòng kóng. Kì en kóng : “Hó â, ngài lòi-hi.” Heu-lòi kì mò hi.
21:31 Liá lióng-ke lai-é má-ngìn he hàng â-pâ ke min-lin nò? Kì-teû en kóng : “He thai-ke lai-é.”Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai oi kóng pûn ngì-teû tî, ke-teû soi-kun lâu kî-ńg pí ngì-teû siên ngi̍p Song-chû ke koet.
21:32 Yîn-vi Sṳ̂-sé Yok-hon lòi, lòi chhîn-chhiu ngì-teû, ngì-teû m̀ sin Kì; chúng-he ke-teû soi-kun lâu kî-ńg yû sin Kì .Ngì-teû khon-tó liá-ke sṳ heu, ya hàn mò kói-pien sîm-yi lòi sin Kì.