《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18 chông_04, Mì-lu ke Yòng Tui-thai Cho M̀-chho̍k ke Hiûng-thi

18:15 “Na-he ngì ke hiûng-thi tet-chhui ngì, ngì chhiu hi kien kì, chṳ́-chhut kì ke m̀-chho̍k; chúng-he tân-tân ngì lâu kì khiung-ha ke-sṳ̀ chang hó án-ngiòng cho. Kì ká-sṳ́ he thâng ngì ke khien-va, ngì chhiu chhùng-sîn tet-tó ngì-ke hiûng-thi.
18:16 Kì ká-sṳ́ m̀ thâng, ngì chhiu nang-ngoi chhiáng yit-lióng sà lâu ngì khiung-ha hi, sṳ́-tó mî-yit-ki chit-phi ke fa chhiu yû lióng-sâm sà hó cho-chṳn.
18:17 Kì ká-sṳ́ hàn m̀ thâng, chhiu chiông liá-khien sṳ ke theù-mî po pûn kau-fi tî. Kau-fi kì ya m̀ thâng, chhiu hó khon kì cho ngoi-ngìn ya-he soi-kun yit-yong.