《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_03 Yi-ngièn Kì-teû Voi Tù-tó ke Hìn-fa̍t

23:29 “Ngì-teû Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhám lé ! Yîn-vi ngì-teû chhùng-kien siên-tî ke fùn-mu, chṳ́n-lî ngi-ngìn ke pî-sa̍k,
23:30 yu kóng : ‘Na ngài-teû he sâng chhai chú-siên ke sṳ̀-heu, chhiu yit-thin m̀-voi chhiong kì-teû án-ngiòng sat-hoi siên-tî.’
23:31 Chúng-he, ngì-teû chhiu-he hiong chhṳ-kâ sṳ̀n-ngin, ngì-teû he ke-teû sat-hoi siên-tî ke ngìn ke chṳ́-sûn.
23:32 Yù-chhai ngì-teû ki-siu̍k hi cho, hi pú-mân ngì-teû chú-siên chit-ok ke fun-ngiak.
23:33 Ngì liá-teû thu̍k-sà, thu̍k-sà ke chṳ́-sûn â ! Ngì-teû oi ngióng-pân thò-phit thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t nò?
23:34 Khon-â ! Ngài phai siên-tî, chṳ-fi ke ngìn, lâu kau-sṳ̂ lòi ngì-teû liá-vi; khì-chûng, yû ke pûn ngì-teû sat-sí, ya-he pûn ngì-teû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka; ya-yû ke chhai ngì-teû fi-thòng pûn ngì-teû piên-tá, tui liá-ke sàng pet-hoi to phe̍t ke sàng.
23:35 Án-ngiòng, sṳ-kiên só-yû sat-hoi vù-kû ke hiet-chai, chhiùng sat-hoi vù-kû ke Â-pâ to Sat-kâ-li-â vì-chṳ́ yit-chhiet ke hiet-chai, chhiòn-phu chón-to ngì-teû sṳ̂n-song. Sat-kâ-li-â chhiu-he Pâ-lâ-kâ ke lai-é, pûn ngì-teû chhṳ̀-sí chhai Sṳn-thien lâu chi-thàn chûng-kiên ke.
23:36 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng : “Liá-teû sṳ yit-thin chhiòn-phu chón chhai liá sṳ-thoi ke ngìn sṳ̂n-song.