《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_3, Song-ti Só Kién-sién ke Phu̍k-ngìn

12:15 Yâ-sû tî liá-ke seû-sit, chhiu lì-khôi ke thi-fông, chhin tô ngìn thèn-tén Kì; Yâ-sû chhiu yî-hó ke-teû yû-phiang ke ngìn,
12:16 ya fûn-fu kì-teû mo̍k chiông Kì ke miàng siên-yòng;
12:17 lòi yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â só kóng ke fa: Song-ti kóng:
12:18 “Khon-â, liá-he Ngài sién ke phu̍k-ngìn; Ngài só oi-siak ke, Kì pûn Ngài-ke sîm fôn-hí; Ngài oi chiông Ngài-ke Sṳn-Lìn thok-fu pûn Kì, Kì oi tui van-mìn siên-ko Ngài ke chṳn-ngi.
12:19 Ki yit-thin m̀ voi siông-châng, m̀ voi chhàu-nau; chhai kiê-lu ya pit-thin mò ngìn thâng-tó Kì-ke sâng.
12:20 Su-sông ke ngiòng-phò, Kì m̀ voi chiông kì áu-thôn, voi vû ke fó-pá, Kì m̀ voi chiông kì phùn-thet. Kì voi kiên-chhṳ̀ hàng chṳn-ngi,yit-chhṳ̍t to chṳn-ngi tet-sṳn.
12:21 Chhiòn sṳ-kie só-yû ke ngìn lûng-chúng ngióng-mong Kì-ke miàng.