《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_2, Lun Khì-tó

6:5 ‘Ngì-teû khì-tó ke sṳ̀-heu, m̀ hó chhiong ke-teû ká-hó ke ngìn, yîn-vi kì-teû hau khî-chhai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-heú lòi khì-tó, oi ku-yi pûn ngìn khon tó. Ngài sṳt-chhai lâu ngì-teû kóng, kì-teû án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì- teû ke po-tap lè.
6:6 Ngì khì-tó ke sṳ̀-heu, oi ngi̍p ngì-ke kiên-tú, koân-tén mùn lòi khiù ngì chhai am-chûng ke Â-pâ, ngì-ke Â-pâ chhiu-he khon-tó ngì chhai am-chûng cho sṳ ke, chhiu oi chióng-sóng ngì.
6:7 “Ngì-teû chhai khì-tó ya m̀ hó chhùng-fu̍k mò yi-sṳ ke fa, chhiong Yi-kau-thù án-ngiòng ; yîn-vi kì-teû láu-tó oi kóng chhòng-phiên thai-lun,Song-ti chang voi thâng.
6:8 Ngì-teû m̀ hó chhiong kì-teû án-ngiòng; yîn-vi ngì-teû hàn-màng khiù Kì, ngì-teû ke Â-pâ yí-kîn tî ngì-teû só sî-yeu ke.
6:9 Chúng-he ngì-teû oi án-ngiòng khì-tó : Ngài-teû chhai thiên-táng ke Â-pâ, ngien Ngì-ke miàng su chûn-chhung.
6:10 Ngien Ngì chhai sṳ-kiên chóng-khièn; ngien Ngì-ke chṳ́-yi sṳ̍t-hien chhai thi- song,chhiu-chhiong chhai thiên-táng yit-yong.
6:11 Su Ngài-teû kîm-pû-ngit sò sî-yeu ke yím-sṳ̍t.
6:12 Sa-miên ngài-teû ke khûi-khiam, chhiong ngài-teû sa-miên khûi-khiam ngài-teû ke ngìn.
6:13 M̀ hó sṳ́ ngài-teû tù-tó thet-chhûng ke kháu-ngiam, fán-chón oi kiu ngài-teû thot-lì ok-mô ke sú .
6: 14 “Yîn-vi ngì-teû ká-sṳ́ sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-teû ke Â-pâ ya oi sa-miên ngì-teû.
6:15 Ngì-teû ká-sṳ́ m̀ sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-teû ke Â-pâ ya m̀ sa-miên ngì-teû ke ko-fam.