《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_8, Yâ-sû ke Mû-chhîn lâu Hiûng-thi

12:46 Yâ-sû hàn tui ke-teû ngìn kóng fa ke sṳ̀-heu,Kia mê lâu Kiâ ló-thâi lòi, chhai ngoi-poi khî, sióng-oi lâu Kì kóng-fa.
12:47 Yû ngìn lâu Yâ-sû kóng : “Khon-â! Ngiâ mê lâu ngiâ ló-thâi chhai ngoi-poi khî, sióng-oi lâu Ngì kóng fa.”
12:48 Yâ-sû tui kì kóng : “ Má ngìn he Ngài-ke â-mê ? Má-ngìn he Ngài-ke hiûng-thi nò?”
12:49 Kì chhiu hiong Kì-ke mùn-thù kóng: “Khon-â, Ngài-ke â-mê lâu Ngài-ke hiûng-thi chhiu chhai liá-vi !”
12:50 Yîn-vi thai-fàm hàng Ngài Thiên-Fu ke chṳ́-yi ke ngìn, chit-he Ngài-ke hiûng-thi, chí-moi, lâu â-mê.”