《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_01Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-meù

26:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa yî-heu, Kì chhiu tui Kì-ke mùn-thù kóng :
26:2 “Ngì-teû tî ko lióng-ngit yî-heu, Yî-ye̍t-chiet chhiu-to, Ngìn-chṳ́ voi su chhut-mai,pûn ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka.”
26:3 Chhai ke-sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló, chhi-fi chhai Thai- chi-sṳ̂-chóng Kâi-â-fap ke kôn-thâng;
26:4 khiung-ha chhâm-siòng oi pi-me̍t chok Yâ-sû, lòi sat Kì.
26:5 Chúng-he kì-teû kóng, m̀-hó chhai chiet-khì-chûng ha-sú, miên-tet ngiâ-hí ngìn-mìn ke phau-thung.