《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 21 chông_02 Yâ-sû Kiet-chhiang Sṳn-thien

21:12 Yâ-sû ngi̍p Sṳn-thien ke sṳ̀, chiông só-yû chhai Sṳn-thien mâi-mai ke ngìn kiuk-chhut-hi. Yâ-sû súng-vang von-chhièn ke ngìn ke chok-è, lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é;
21:13 chhiu tui kì-teû kóng: “Sṳn-kîn ki-chai Song-chú ke fa kóng, ‘Ngài-ke Sṳn-thien yit-thin oi cho khì-tó ke thien’, ngì-teû sa chiông liá-ke thi-fông pien-cho chhe̍t-teu.”
21:14 Yû mô-muk ke ngìn lâu pài-kiok ke ngìn lòi Sṳn-thien chhìm Yâ-sû. Kì chhiu yî-hó kì-teû.
21:15 Chúng-he chi-sṳ̂-chóng lâu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khon-tó Yâ-sû só hàng ke khì-sṳ, yu tâng-tó se-ngìn-è chhai Sṳn-thien ham kóng : “Thai-vi ke chṳ́-sûn, siung-chan kûi pûn Kì” Kì-teû chhiu chhin khién.
21:16 Kì-teû chhiu tui Yâ-sû kóng : “Liá-teû ngìn só kóng-ke, Ngì yû thâng-tó mâ?” Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Yû ; ngì-teû kám-kóng m̀-chhièn thu̍k-ko? ‘Ngì sṳ́ se-ngì-è lâu ô-ngâ-é fat-chhut mî-meu ke chan-mi?’ ” 21:17 Kì chhiu lì-khôi kì-teû, chhut-sàng-ngoi, to Pak-thai-nì, chhai ke thi-fông hiet-siuk.