《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_3 Song-ti ke kâu-yòng

約 1:29 Thi-ngi-ngit Yok-hon khon-tó Yâ-sû tui kì hàng-ko-lòi, chhiu kóng: “Khon â ! Song-chú ke kâu-yòng, tâm sṳ-kie ke chhui !
約 1:30 Liá-ke chhiu-he ngài siên-chhièn só kóng: ‘Chhai ngài chṳ̂-heu lòi yû yit-ke, chúng-he pí ngài kha ví-thai; yîn-vi ngài hàn-màng chhut-se.’
約 1:31 Chó ngài ya m̀-sṳt Kì; chúng-he yîn-vi oi sṳ́ Kì hiong Yî-set-lie̍t-ngìn hién-mìn, ku-só ngài chhiu yung-súi hàng sé-lî.”
約 1:32 Yok-hon yû cho-chṳn kóng: “Ngài yû khon-tó Sṳn-Lìn chhṳ thiên kong-hâ chhiong pha̍k-kap; lòi lo̍k chhai Kì sṳ̂n-song.
約 1:33 Chó ngài ya m̀-sṳt Kì; ‘Chṳ́-yû sṳ́ ngài hàng sé-lî ke Song-chú, Kì yû lâu ngài kóng, Ngì khon-tó Sṳn-Lìn kong-lìm lòi lo̍k chhai Kì sṳ̂n-song,liá-ke ngìn chhiu-he yung Sṳn-Lìn hàng sé-lî ke.’
約 1:34 Ngài yû khon-tó,ya-yû cho-chṳn kóng, liá-ke he Song-chú ke Lai-é.”