《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_02 Yâ-sû Chhâi-khién Sṳ̍p-ngi-ke Ho̍k-sâng

6:7 Yâ-sû hêm Kì sṳ̍p-ngi ke ( mùn-thù ) lòi, chhiu phai kì-teû lióng-sà lióng-sà khiung-ha chhut-hi; pûn kì-teû yû khièn-piang lòi kiuk sià-lìn;

6:8 yu fûn-fu kì-teû m̀-hó tai mak-ke tûng-sî, chhù-liáu yit-kî koái-kun-é, m̀- hó tai liòng-sṳ̍t lâu lî-hàng-thoi, sâm-thoi-tú ya m̀-hó tai chhièn,

6:9 oi chok hài; yu kóng,m̀-sṳ́ kâ-tai yit-liâng nui-sâm.

6:10 Yu tui kì-teû kóng : “Ngì-teû hi-to yit-ke só-chhai, nai kâ-ngìn hén chiap-thai ngì-teû, chhiu he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to lì-khôi ke thi-fông.

6:11 Thai-fàm ke-ngìn m̀ chiap-thai ngì-teû, kì-teû ya m̀ thâng ngì-teû ke fa, chhṳ̍t-to lì-khôi ke thi-fông ke sṳ̀-heu, chhiu oi chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet, lòi peú-sṳ tui kì-teû ke kín-ko.”

6:12 Kiâ mùn-thù chhiu chhut-hi siên-chhòn fuk-yîm.

6:13 Kì-teû yû kiuk-cheú chhin tô kúi, yung yù-kò chhin tô phiang-ngìn, lòi yî-hó kì-teû.