《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_06 Oi Kín-siáng

24:36 “Chúng-he kóng-hí ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî, thiên-táng ke sṳ́-chá ya m̀-tî, Ngìn-chṳ́ ya m̀-tî, chṳ́-yû Â-pâ tî thin-thin.
24:37 Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm voi chhiong Nò-â ke sṳ̀-thoi án-ngiòng.
24:38 Yîn-vi chhai fùng-súi màng lòi yî-chhièn, kì-teû cheu-sòng sṳ̍t-lîm ka-chhí, chhṳ̍t-to Nò-â ngi̍p fông-chû ke-ngit,
24:39 kì-teû mak-ke tû m̀ tî, chhṳ̍t-to fùng-súi to lé, chhiu chiông kì-teû chhiòn-phu tá-cheú; Ngìn-chṳ́ yu pit-thin chai-lìm án-ngiòng.
24:40 To ke-sṳ̀, yû lióng-ke ngìn chhai thièn-hong cho-se; yit-ke liù chhai ke-vi, yit-ke voi su chiap-cheú;
24:41 lióng-ke fu-ngìn-kâ chhai ke-vi âi mo-sa̍k, yit-ke liù chhai ke-vi, yit-ke voi su chiap-cheú.
24:42 Só-yî, ngì-teû oi kín-siáng, yîn-vi ngì-teû m̀ tî ngì-teû ke Chú nai-ngit voi lòi-to.
24:43 Ngì-teû voi tî; ká-sṳ́ yit-kâ-chṳ̂-chú tî chhe̍t-é am-pû-theù kí-sṳ̀ voi lòi, kì chhiu yit-thin voi kín-siáng, m̀ pûn chhe̍t-è yet khûng-é ngi̍p-lòi.
24:44 Só-yî, ngì-teû ya yin-kôi oi sùi-sṳ̀ chún-phi hó-se, yîn-vi ngì-teû sióng- m̀-tó ke sṳ̀-heu, Ngìn-chṳ́ chhiu lòi-to.