《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_04, Yâ-sû Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

16:21 Chhiùng ke sṳ̀-heu, Yâ-sû chang chṳ́-sṳ Kì-ke mùn-thù, kóng Kì chhṳ-kâ yit-thin oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi, su ke-teû chi-sṳ̂-chóng, chóng-ló lâu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ke chúng-chúng khú-nan, ya voi pûn ngìn sat-hoi, chúng-he thi-sâm ngit chhiu voi fu̍k-fa̍t.
16:22 Pí-tet khiên-tén Kì, chhiu khôi-sṳ́ khien Kì kóng : “Chú â, cho m̀-tet ! liá-khien sṳ yit-thin cho-m̀-tet lìm-to Ngì sṳ̂n-song !”
16:23 Yâ-sû fán-chón lâu Pí-tet kóng : “Sat-tan, ngì sám-khôi ! Ngì he Ngài ke pan-kiok-sa̍k;Ngì he sṳ́ Ngài fam-chhui, yîn-vi Ngì ke sióng-fap m̀-he tui Song-ti lòi ke, he ngìn ke sióng-fap.”
16:24 Yâ-sû chhiu tui Kì ke mùn-thù kóng : “Na yû ngìn sióng oi thèn Ngài, chhiu thin-chho̍k oi piong-hâ chhṳ-kâ, khià-hí kì-ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn Ngài.
16:25 Yîn-vi thai-fàm sióng oi kiu kì chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, chhiu yit-thin sóng-sṳt sâng-miang; vi-chho̍k Ngài sóng-sṳt kì-ke sâng-miang ke ngìn, fán-chón chhiu tet-tó kì-ke sâng-miang.
16:26 Yîn-vi ngìn chhiu-son tet-tó chhiòn sṳ-kie, chúng-he sóng-sṳt chhṳ-kâ ke sâng-miang, yû mak-ke lu-yung nò? Tông-yèn mò! Kì oi yung mak-ke lòi von kì-ke sâng-miang nò?
16:27 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ oi chhai Kì-ke Â-pâ ke yùng-kông-chûng , lâu kì ke-teû sṳ́-chá khiung-ha kong-lìm; ke-sṳ̀ Kì chhiu oi cheu kok-ngìn ke hàng-vì lòi sṳ̂-hàng po-yin.
16:28 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng : “ Khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-teû chhai sí yî-chhièn, yit-thin voi khon-tó Ngìn-chṳ́ lìm-to kì-teû tông-chûng lòi chóng-khièn.”