《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_02, Pûn Ńg-chhiên Ngìn Sṳ̍t-páu

14:13 Yâ-sû thâng-tó liá seû-sit chhiu sông-sòn chhiùng ke thi-fông lì-khôi, chhṳ-kâ yit-sà hi-to ke phiên-phit ke thi-fông. Chung-ngìn thâng-kóng, chhiu tui tak-ke sàng-sṳ hàng-lu thèn-tén kì hi. 14:14 Yâ-sû yit sông-ngan, khon-tó yit thai-khiùn ngìn, chhiu lìn-mén kì-teû,yî-hó kì-teû khì-chûng yû pot-phiang ke ngìn.
14:15 Lìm-am-é ke sṳ̀, mùn-thù hàng chhièn lòi tui Yâ-sû kóng : “ Thiên am lô,liá só-chhai yu phiên-phit, chhiáng ham chung-ngìn lì-khôi, sṳ́ kì-teû hi fu-khiun ke chhûn-chông mâi tûng-sî sṳ̍t.”
14:16 Yâ-sû tui Kiâ mùn-thù kóng : “Kì-teû m̀ sṳ́ lì-khôi; ngì-teû pûn kì-teû sṳ̍t.”
14:17 Mùn-thù lâu Kì kóng : “Ngài-teû liá-vi chṳ́-yû ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg.”
14:18 Yâ-sû kóng : “Nâ lòi Ngài liá-vi.”
14:19 Kì chhiu fûn-fu chung-ngìn chhô chhai chhó-phiàng-táng, yèn-heu chiông ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg nâ-hí-lòi, ngo-theù mong-thiên, kám-chhia Song-ti, yèn-heu chhiu pak-khôi piáng-è, chiông piáng-è kâu pûn mùn-thù, mùn-thù chhiu pûn pûn chung-ngìn.
14:20 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu; ho̍k-sâng chiông só chhûn ke sui-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è .
14:21 Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, thai-yok yû ńg-chhiên-sà.