《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 15 chông_01, Chú-siên ke Chhòn-thúng

15:1 Liá-sṳ̀, yû-teû Fap-li-soi-ngìn lâu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tui Yâ-lu-sat-lâng lòi kien Yâ-sû, kóng :
15:2 “Ngióng-pân Ngì ke mùn-thù vì-poi chú-siên ke chhòn-thúng nò? Yîn-vi kì-teû sṳ̍t-fan chhièn mò cheu kûi-kí sé-sú.”
15:3 Yâ-sû tui kì-teû yin kóng : “Ngì-teû cho mak-ke vi-chho̍k chûn-sú chhòn-thúng lòi vì-poi Song-ti ke min-lin nò?”
15:4 Yîn-vi Song-ti yû kóng : ‘ Oi hau-kin ngì-ke yà-ôi’ ; yu kóng : ‘ Chu-ma ngì-ke yà-ôi, chhiu thin-chho̍k oi phan kì sí-hìn.’
15:5 Ngì-teû phiên-phiên kóng, put-lun má-ngìn tui kì-ke yà-ôi kóng : ‘Ngài chiông fung-yông ngì-teû ke tûng-sî chún-cho lî-vu̍t hien pûn Song-ti’,
15:6 liá-ke ngìn chhiu yit-thin mò hau-kin kì-ke yà-ôi. Chhiong án-ngiòng, Ngì-teû he yîn-vi ngì-teû ke chhòn-thúng lòi fi-thet Song-ti ke chṳ̂n-tho.
15:7 Ká-mo vì-san ke ngìn â, Yî-soi-â chṳ́ ngì-teû só kóng ke yi-ngièn sṳ̍t-chhai mò m̀-chho̍k, Kì kóng :
15:8 ‘Liá-teû ngìn yung choi-sùn lòi chûn-kin Ngài; chúng-he kì-teû ke sîm yèn-yèn lì-khôi Ngài.
15:9 Yîn-vi kì-teû yung ngìn ke kûi-thin chún-cho Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn,kì-teû kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.’ ”