《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 chông_4, Só Oi Kiâng ke

10:26 “Só-yî m̀-sṳ́ kiâng kì-teû; yîn-vi yit-chhiet châ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi kûng-khôi chhut-lòi; pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî.
10:27 Ngâi chhai am-chûng lâu ngì-teû kóng ke, ngì-teû oi chhai kông-mìn chṳ̂-ha kóng-chhut-lòi; ngì-teû chhai sṳ̂-ha thâng-tó ke, oi siên-chhòn chhut-lòi.
10:28 Chṳ́-yû chhṳ̀-sí ngiuk-thí, put-nèn me̍t ngìn ke lìn-fùn, m̀-sṳ́ kiâng kì-teû; m̀-ku só oi kiâng ke chhiu he Song-ti, chṳ́-yû Kì voi sṳ́ ngìn ke lìn-fùn lâu ngiuk-thí me̍t-mòng lo̍k thi-ngiu̍k hi.
10:29 Lióng-chak vuk-yàm-tiâu-é sûi-yèn chang mai yit-kok-ngiùn? Na Fu m̀-hén, lièn yit-chak ya m̀-voi tiet-lo̍k-lòi.
10:30 Lièn ngì-teû ke theù-nà-mô ya tak-thiàu tû pûn Kì son-ko lô.
10:31 Só-yî, ngì-teû m̀-sṳ́ kiâng! Ngì-teû pí vuk-yàm-tiâu-é kha kui-chhung.