《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_3, Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

9:14 Liá-sṳ̀ Yok-hon ke mùn-thù lòi mun Yâ-sû kóng : “Cho mak-ke ngài-teû lâu Fap-li-soi-ngìn sòng-sòng kim-sṳ̍t, thu̍k-thu̍k Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t nò?”
9:15 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Sîn-lòng hàn lâu kì-teû thùng-chhai fûn-yîn ke yèn-si̍t-chûng, ngìn-hak kám-kóng voi pî-siông mâ? Thu̍k-he sṳ̀-ngit voi to, sîn-lòng chhiung voi pûn-ngìn tui kì-teû tông-chûng tai-cheú, ke-sṳ̀, kì-teû chang oi kim-sṳ̍t.
9:16 “Mò ngìn yung sîn-pu lòi pú khiu-sâm; yîn-vi só pú ke pu voi chhá-lie̍t liá-ke sâm, sṳ́ lan-khûng hàn kien-thai.
9:17 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi-tú. Ká-sṳ́ he yû, thoi chiu ke phì-tho voi lie̍t, chiú chhiu leu-thet, lièn phì-thoi ya fái-thet-hi. Chṳ́-yû chiông sîn-chiú thoi chhai sîn ke phì-thoi, lióng-yong chhiu tet-tó pó-chhiòn.”