《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_2 Fu̍k-fa̍t lâu Sâng-miang ke Chú

約 11:17 Yâ-sû lòi-to Pak-thai-nì, tî Lâ-sat-lu yí-kîn chhai si-ngit-chhièn mài-thet lé.
約 11:18 Pak-thai-nì lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng, thai-yok yû sâm-kûng-lî yén;
約 11:19 Yù-thai chûng yû hó-tô ngìn lòi khon Mâ-thai lâu Mâ-li-â, vi-chho̍k kì-teû ló-thâi ke sí oi lòi ôn-vi kì-teû.
約 11:20 Mâ-thai thâng-tó Yâ-sû voi to lé, chhiu-hi ngiàng-chiap Kì, m̀-ku Mâ-li-â hàn-chhai vuk-tú chhô.
約 11:21 Mâ-thai chhiu tui Yâ-sû kóng: “Chú â ! Ngì ká-sṳ́ chhai liá-vi, ngâ ló-thâi chhiu m̀-voi sí.
約 11:22 Chúng-he liá-ha ngài ya tî, Ngì mò-lun tui Song-chú khiù mak-ke, Song-chú yit-thin voi pûn Ngì.”
約 11:23 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngiâ ló-thâi yit-thin voi fu̍k-fa̍t.”
約 11:24 Mâ-thai tui Kì kóng: “Ngài tî chhai ma̍t-ngit ke sṳ̀-heu, kì yit-thin voi fu̍k-fa̍t.”
約 11:25 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngài chhiu-he fu̍k-fa̍t, Ngài ya-he sâng-miang; sin Ngài-ke ngìn, sûi-yèn sí-thet, ya pit sâng-tén;
約 11:26 só-yû sên-chhièn lòi sin-kho Ngài-ke ngìn chhiu yún-yén m̀-voi sí. Ngì yû sin liá-teû fa mâ?”
約 11:27 Mâ-thai tui Kì kóng: “Chú â ! Ngài yí-kîn sin Ngì chhiu-he Kî-tuk, he Song-chú ke Lai-é, chit-he lòi ngi̍p sṳ-kie ke Chá.”