《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 11 chông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon Phai Ho̍k-sâng Lòi Kien Yâ-sû

11:1 Yâ-sû fûn-fu Kì sṳ̍p-ngi ke mùn-thù liáu heu, chhiu lì-khôi ke thi-fông, chhai fu-khiun ke kok hiông-chṳ́n lòi kau-hiun ngìn pin siên-chhòn fuk-yîm.
11:2 Yok-hon chhai kâm-ngiu̍k thâng-tó Kî-tuk só hàng ke sṳ, chhiu phai kì-ke mùn-thù lòi kien Yâ-sû, mun Kì kóng:
11:3 “Ngì chhiu-he ke mò kí-kiú oi lòi ke, ya-he ngài-teû hàn oi tén phe̍t-ngìn nò?”
11:4 Yâ-sû chhiu en kì-teû kóng : “Ngì-teû chón hi, chiông ngì-teû só khon-tó ke sṳ kóng pûn Yok-hon tî,
11:5 chhiu-he: Mô-muk ke ngìn khon-tó, pài-kiok ke ngìn voi-hàng, mà-fûng ke ngìn tet chhiang-li, ngí-lûng ke ngìn thâng-tó, sí-ngìn fán-sâng, khiùng-khú ke ngìn thâng-tó fuk-yîm.
11:6 Thai-fàm mò ngì-fù Ngài ke ngìn, liá-ke ngìn chhiu yû fuk.”
11:7 Yok-hon ke ho̍k-sâng lì-khôi heu, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng-hí Yok-hon, Kì kóng: “Ngì-teû hi khóng-yâ, sióng oi khon mak-ke nò? He khon ngiòng-phò pûn fûng chhôi thîn-thûng mâ?”
11:8 Ngì-teû chhut-hi he oi khon mak-ke nò? Hi khon ngìn chok chiâng-sâm mâ? Chúng-he chok chiâng-sâm ke ngìn he he̍t chhai vòng-kiûng.
11:9 Án-ngiòng, ngì-teû chhut-hi he vi-chho̍k mak-ke nò? He oi khon siên-tî mâ? Ngâi lâu ngì-teû kóng, chúng-he Kì pí siên-tî hàn-kha thai.
11:10 Liá-ke ngìn chhiu he Sṳn-kîn só ki-chai ke ngìn, Song-ti kóng : ‘Khon-â! Ngài chhâi-khién Ngài ke sṳ́-chá chhai Ngì mien-chhièn, kì oi vi Ngì khôi-lu.’”
11:11 Ngâi sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng : “Thai-fàm sṳ-kiên mò ngìn pí Sṳ̂-sé Yok-hon kha ví-thai, chúng-he chhai Thiên-koet tông-chûng chui mì-se ke, hàn thai-ko liá-ke ngìn.
11:12 Tui Sṳ̂-sé Yok-hon chhòn-tho to kîm, Thiên-koet yû su-tó phau-li̍t ke kûng-kit, khiòng-phau ke ngìn sióng-oi chhióng Kì.
11:13 Yîn-vi só-yû siên-tî lâu li̍t-fap yû yi-ngièn chhṳ̍t-to Yok-hon.
11:14 Na ngì-teû he hén sṳ̀n-su Kì-teû ke yi-ngièn, Yok-hon chhiu-he ke oi lòi ke Yî-li-â.
11:15 Yû ngí-kûng hó thâng ke ngìn chhiu oi thâng.
11:16 “Liá-ke sṳ-thoi ke ngìn,Ngài oi yung mak-ke lòi pí-yi? He chhiong se-ngìn-é chhô chhai sṳ-chhòng, tui kì-teû ke thùng-phân hêm kóng:
11:17 ‘Ngài-teû vi ngì-teû phùn fûn-lî ke kô-khiuk, ngì-teû m̀ thiau-vú; ngài-teû chhong sông-lî ke ôi-kô, ngì-teû ya m̀ keu.’
11:18 Yin-vi Yok-hon lòi, m̀ sṳ̍t, ya m̀ lîm, ngìn chhiu kóng: ‘Kî he pûn kúi fu-sṳ̂n lê.’
11:19 Ngìn-chṳ́ lòi, ya sṳ̍t ya lîm, ngìn chhiu kóng : ‘Khon-â! Kì he hau-sṳ̍t hau-chiú ke ngìn, he soi-kun lâu fái-ngìn ke phèn-yû !’ Chúng-he,chṳ̂n-sṳ̍t ke chṳ-fi he yung Kì ke kiet-kó lòi hién-mìn ke.”