《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 14 chông_04, Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

14:34 Kì-teû ko-liáu fù, chhiu chhai Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan.
14:35 Ke thi-fông ke ngìn yit-ha chhiu ngin-chhut Kì, chhiu phai ngìn hi fu-khiun ke thi-fông, tai só yû ke phiang-ngìn lòi Yâ-sû ke mien-chhièn.
14:36 Kì-teû chṳ́-yû khiù Kì chún phiang-ngìn miâ Kì ke sâm-mî ; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiu lúng-chúng tet-tó yî-hó.