《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_1, M̀-hó Lun-ton Phe̍t-ngìn

7:1 “Ngì- teû m̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu m̀ voi sṳ́m-phan ngì-teû.
7:2 Yîn-vi ngì-teû ngióng-pân lun-ton phe̍t-ngìn , Song-ti ya yit-thin án-ngiòng sṳ́m-phan ngì-teû; ngì-teû yung mak-ke liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu yit-thin yung liá-ke liòng pûn ngì-teû.
7:3 Ngì ngióng-pân khon-tó hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, mò sióng-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng nè?
7:4 Ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi yû thai-liòng, ngiòng cho-tet tui hiûng-thi kóng : ‘Ngì muk-chû tî-poi ke chhó-set-é,ngài thoi ngì thiâu-chhut-lòi?’
7:5 Ká-hó ke ngìn a! Ngì siên sái-cheú chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng; heu-lòi chang khon-tet chhîn-chhú lòi thiâu ngì hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é.
7:6 “M̀-hó chiông chi-vu̍t thiú pûn keú-é, kì-teû voi chón-ko-lòi ngâu ngì-teû; ya m̀-hó chiông chṳ̂n-chû thiú chhai chû-é mien- chhièn, kì-teû chhiu-voi fán-chón lòi chhien-tha̍p chṳ̂n-chû.