《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_4 Yâ-sû lâu Tô-mâ

約 20:24 Chúng-he Tô-mâ (chhṳ̂n-cho Sûng-sâng-é ke), he sṳ̍p-ngi ke mùn-thù chûng yit-ke ngìn, chhai Yâ-sû hién-hien ke-sṳ̀ mò lâu kì-teû thùng-chhai.
約 20:25 Só-yî khì-thâ ke mùn-thù lâu kì kóng: “Ngài-teû yû khon-tó Chú.” Tô-mâ chhiu lâu kì-teû kóng: “Ká-sṳ́ Ngài mò khon-tó Kì sú-chûng ke tâng-chiak, yung ngài-ke sú-chí miâ ke tâng-chiak, yu yung ngài-ke sú tham Kì-ke hia̍p-hâ, ngài chhiu m̀-sin.”
約 20:26 Ko yit-lî-pai heu, Yâ-sû ke mùn-thù yu chhai ke-vi chhi-si̍p. Tô-mâ lâu kì-teû thùng-chhai. Mùn koân-tén, Yâ-sû chhiu hién-hien, khî chhai tông-chûng, chhiu kóng: “Ngien ngì-teû phìn-ôn.”
約 20:27 Chhiu tui Tô-mâ kóng: “Ngiâ sú-chí chhûn-chhut-lòi miâ , lòi khon Ngài-ke sú; ya chhûn-chhut ngiâ sú lòi tham Ngài-ke hia̍p-hâ; m̀-hó m̀ sin.
約 20:28 Tô-mâ en Kì kóng: “Ngài-ke Chú â ! Ngài-ke Song-chú â.”
約 20:29 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngì yîn-vi khon-tó Ngài chang sin, chhiu-he m̀-chhièn khon-tó chhiu sin, liá-teû chang-he yû fuk-hi ke ngìn â !