《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 16 chông_02, Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke Fat-kau

16:5 Mùn-thù sṳ́-ko fù tui-mien, m̀ ki-tet tai piáng-è.
16:6 Yâ-sû lâu kì-teû kóng : “ Ngì-teû oi se-ngi, oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!”
16:7 Mùn-thù pí-chhṳ́ chhiu-chhai am-chûng chhâm-siòng kóng : “ Kì kóng liá-ke fa, pha-he yîn-vi ngài-teû mò tai piáng-è lòi.”
16:8 Yâ-sû khon-chhut kì-teû só kóng ke, chhiu kóng : “Ngì-teû ke sin-sîm thet-se lè, cho mak-ke vi-chho̍k mò tai piáng-è, pí-chhṳ́ chhai-ke chhâm-siòng nò?
16:9 Ngì-teû ngióng-pân to liá-ha hàn màng mìn-pha̍k nè ! Kám-kóng ngì-teû ya m̀ ki-tet yung ńg-chak piáng pûn ńg-chhiên ngìn sṳ̍t-páu ke sṳ mâ? Ke sṳ̀ ngì-teû ngiâm-hí kí-tô làm ke sui-é?
16:10 Hàn-yû, yung chhit-chak piáng-è pûn si-chhiên-ngìn sṳ̍t-páu ke-pái, ngì-teû yu ngiâm-hí kí-tô làm ke sui-é?
16:11 Cho mak-ke hàn m̀ tî Ngài só hiong ngì-teû kóng ke m̀-he piáng-è ke sṳ? Thu̍k-he ngì-teû oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!”
16:12 Mùn-thù liá-sṳ̀ chang mìn-pha̍k Yâ-sû m̀ he ham kì-teû thì-fòng piáng-è tî-poi ke fat-kau, he oi kì-teû thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke kau-hiun.